Voorstel van wet - Voorstel van wet van de leden Futselaar, Bromet en Moorlag houdende regels voor de regulering van aantallen landbouwhuisdieren en aantallen veehouderijlocaties in veedichte gebieden (Interimwet veedichte gebieden)

Dit voorstel van wet i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 35094 - Initiatiefvoorstel Interimwet veedichte gebieden i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van wet van de leden Futselaar, Bromet en Moorlag houdende regels voor de regulering van aantallen landbouwhuisdieren en aantallen veehouderijlocaties in veedichte gebieden (Interimwet veedichte gebieden); Voorstel van wet (initiatiefvoorstel); Voorstel van wet
Document­datum 27-11-2018
Publicatie­datum 27-11-2018
Nummer KST350942
Kenmerk 35094, nr. 2
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

35 094

Voorstel van wet van de leden Futselaar, Bromet en Moorlag houdende regels voor de regulering van aantallen landbouwhuisdieren en aantallen veehouderijlocaties in veedichte gebieden (Interimwet veedichte gebieden)

Nr. 2

VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden,

Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat dat in sommige gebieden de kwaliteit van de fysieke leefomgeving onder druk staat als gevolg van de omvang van de veehouderij en dat het daarom wenselijk is dat het provinciebestuur met het oog op de kwaliteit en de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving regels kan stellen over de omvang van de veehouderij in die gebieden;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1. 
  In deze wet en daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
 • diercategorie: categorie van landbouwhuisdieren van dezelfde diersoort die worden gehouden voor dezelfde landbouwdoeleinden;
 • dierenverblijf: gebouw, inclusief verharde uitloop voor het houden van landbouwhuisdieren of bouwwerken voor het houden van pelsdieren;
 • huisvestingssysteem: systeem voor het houden van landbouwhuisdieren van een diercategorie in een dierenverblijf of een gedeelte daarvan;
 • landbouwhuisdier: zoogdier of vogel voor de productie van vlees, eieren, melk, wol, pels of veren, of paarden of pony's voor het fokken;
 • landbouwtelling: verstrekking van gegevens en statistische informatie zoals bedoeld in een regeling op grond van de artikel 25 van de Landbouwwet;
 • plv-gebied: gebied waarvoor op grond van artikel 2, eerste lid, een programma is vastgesteld;
 • veehouderijlocatie: een locatie van een veehouderij voor het houden van landbouwhuisdieren in een of meer dierenverblijven die in elkaars onmiddellijke nabijheid zijn gelegen.

kst-35094-2 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2018

 • 2. 
  Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan het begrip «veehouderijlocatie» nader worden bepaald in het belang van een goede uitvoering van deze wet.

Artikel 2 Programma

 • 1. 
  Provinciale staten kunnen voor een gebied een programma «leefomgeving en veehouderijen» vaststellen voor de ontwikkeling van de veehouderijen in dat gebied met het oog op het bereiken en in standhouden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit en het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.
 • 2. 
  Het programma kan doelstellingen bevatten over in ieder geval:
 • a. 
  het aantal landbouwhuisdieren dat ten hoogste op de veehouderijlo-caties in het gebied gezamenlijk wordt gehouden,
 • b. 
  het aantal landbouwhuisdieren dat ten hoogste op een veehouderijlocatie in het gebied wordt gehouden,
 • c. 
  het aantal veehouderijlocaties dat zich ten hoogste in het gebied bevindt.

Artikel 3 Algemene regels

 • 1. 
  Provinciale staten kunnen bij verordening met het oog op het in artikel 2, eerste lid, genoemde belang, voor het bereiken van een doelstelling als bedoeld in artikel 2, tweede lid, regels stellen over:
 • a. 
  het aantal landbouwhuisdieren dat ten hoogste op een veehouderijlocatie in dat gebied wordt gehouden;
 • b. 
  het in gebruik nemen van nieuwe veehouderijlocaties in dat gebied.
 • 2. 
  Bij of krachtens de in het eerste lid, aanhef en onder a, bedoelde regels:
 • a. 
  worden de aantallen landbouwhuisdieren bepaald die ten hoogste op de onderscheidenlijke veehouderijlocaties in dat gebied worden gehouden, en
 • b. 
  kunnen voorwaarden worden gesteld voor het in afwijking daarvan uitbreiden van het aantal gehouden landbouwhuisdieren waaronder de voorwaarde dat uitbreiding slechts is toegestaan als dit niet leidt tot een overschrijding van het aantal dat als doelstelling, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder a, is bepaald.
 • 3. 
  Bij de in het eerste lid, onder a bedoelde regels kan worden bepaald dat gedeputeerde staten:
 • a. 
  ontheffing kunnen verlenen van het bepaalde bij of krachtens de verordening, aan welke ontheffing voorschriften en beperkingen kunnen worden verbonden;
 • b. 
  bij beschikking per veehouderijlocatie vaststellen wat het aantal landbouwhuisdieren is dat ten hoogste op die locatie wordt gehouden.
 • 4. 
  Bij of krachtens verordening kunnen regels worden gesteld over de wijze waarop het aantal landbouwhuisdieren dat op een veehouderijlocatie wordt gehouden, wordt bepaald.

Artikel 4 Indicatoren

In een programma als bedoeld in artikel 2 en bij het stellen van regels als bedoeld in artikel 3 houden provinciale staten rekening met in ieder geval de actuele situatie en de verwachte ontwikkeling ten aanzien van het aantal landbouwhuisdieren dat gemiddeld per oppervlakteeenheid in een gebied wordt gehouden, het aantal mensen dat gemiddeld per opper-vlakte-eenheid in dat gebied woonachtig is en de mate waarin bewoning en veehouderijen in dat gebied zijn verweven.

Bij de toepassing van de artikelen 2, 3, 4, 9 en 10 kan onderscheid worden gemaakt naar diercategorieën en huisvestingssystemen en tussen delen van het plv-gebied.

Artikel 6 Procedure

 • 1. 
  Op de voorbereiding van een programma als bedoeld in artikel 2 of een verordening als bedoeld in artikel 3 is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de kennisgeving, bedoeld in artikel 3:12 van die wet, tevens langs elektronische weg geschiedt en het ontwerp met de daarbij behorende stukken tevens langs elektronische weg beschikbaar worden gesteld. Zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht door een ieder.
 • 2. 
  Provinciale staten kunnen voor een plv-gebied een voorbereidingsbe-sluit nemen met het oog op de voorbereiding, vaststelling en inwerkingtreding van de in artikel 3 bedoelde verordening.
 • 3. 
  Om te voorkomen dat het plv-gebied waarop het voorbereidingsbe-sluit betrekking heeft, minder geschikt wordt voor de verwezenlijking van het doel waarvoor de verordening wordt vastgesteld, kan bij dat besluit worden bepaald dat het in daarbij aangewezen gevallen verboden is:
 • a. 
  werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren,
 • b. 
  bouwwerken te slopen,
 • c. 
  het gebruik van bouwwerken of locaties te wijzigen,
 • d. 
  het aantal gehouden landbouwhuisdieren uit te breiden.
 • 4. 
  Het voorbereidingsbesluit vervalt na anderhalf jaar, of, voor zover binnen die termijn het besluit over de vaststelling van de verordening is bekendgemaakt, op het tijdstip waarop de verordening in werking treedt of is vernietigd.
 • 5. 
  Provinciale staten kunnen de bevoegdheid, bedoeld in het derde lid, delegeren aan gedeputeerde staten.

Artikel 7 Geldigheidsduur provinciale verordeningen

De op grond van deze wet vastgestelde verordeningen worden vastgesteld voor een periode van ten hoogste vijf jaren en kunnen telkens met een periode van ten hoogste vijf jaren worden verlengd.

Artikel 8 Verbod

 • 1. 
  Het is verboden op een veehouderijlocatie in een plv-gebied landbouwhuisdieren te houden in strijd met de krachtens artikel 3, eerste lid, onder a, gestelde regels.
 • 2. 
  Het is verboden een nieuwe veehouderijlocatie in een plv-gebied in gebruik te nemen in strijd met de krachtens artikel 3, eerste lid, onder b, gestelde regels.

Artikel 9 Verstrekking gegevens dieraantallen

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat de gegevens die door een houder van dieren worden verstrekt in het kader van de landbouwtelling en op grond van de artikelen 4 en 96 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, mede kunnen worden gebruikt voor de uitvoering van artikel 3 van deze wet en kunnen regels worden gesteld over de gegevensverstrekking door Onze Minister van Economische Zaken aan gedeputeerde staten en over de gegevensverwerking door gedeputeerde staten.

 • 1. 
  Gedeputeerde staten kennen degene die in de vorm van een inkomensderving of een vermindering van de waarde van een onroerende zaak schade lijdt of zal lijden als gevolg van een krachtens deze wet door provinciale staten of gedeputeerde staten genomen, of door hen geacht te zijn genomen besluit, op aanvraag een tegemoetkoming toe, voor zover de schade redelijkerwijs niet voor rekening van de aanvrager behoort te blijven en voor zover de tegemoetkoming niet voldoende anderszins is verzekerd.
 • 2. 
  Een aanvraag wordt ingediend binnen vijf jaar na het moment waarop het besluit, bedoeld in het eerste lid, onherroepelijk is geworden.
 • 3. 
  Gedeputeerde staten kunnen een schadebeoordelingscommissie instellen en kunnen over de aanvraag het advies van deze schadebeoordelingscommissie inwinnen.
 • 4. 
  Bij de beslissing op de aanvraag betrekken gedeputeerde staten gezag in ieder geval:
 • a. 
  de voorzienbaarheid van het besluit, bedoeld in het eerste lid,
 • b. 
  de mogelijkheden van de aanvrager om de schade te voorkomen of te beperken.
 • 5. 
  Binnen het normale maatschappelijke risico vallende schade blijft voor rekening van de aanvrager.
 • 6. 
  Indien gedeputeerde staten een tegemoetkoming toekennen, vergoeden zij daarbij ook:
 • a. 
  de redelijkerwijs gemaakte kosten van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand en andere deskundige bijstand,
 • b. 
  de wettelijke rente, te rekenen met ingang van de datum van ontvangst van de aanvraag.
 • 7. 
  De kosten van de schadebeoordelingscommissie worden de verzoeker niet in rekening gebracht.
 • 8. 
  Provinciale staten kunnen bij verordening regels stellen over:
 • a. 
  de indiening en motivering van een aanvraag voor tegemoetkoming in de schade,
 • b. 
  de procedure voor de behandeling van een aanvraag voor een tegemoetkoming in de schade,
 • c. 
  de beoordeling van een aanvraag voor een tegemoetkoming in de schade,
 • d. 
  de samenstelling van een schadebeoordelingscommissie.
 • 9. 
  Gedeputeerde staten beslissen binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag of, als over een verzoek om schadevergoeding advies krachtens het derde lid is ingewonnen, binnen negen weken na ontvangst van het advies.

Artikel 11 Aanwijzing toezichthouders

 • 1. 
  Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet zijn belast de bij besluit van gedeputeerde staten aangewezen ambtenaren.
 • 2. 
  Van een besluit tot aanwijzing van toezichthouders wordt mededeling gedaan door plaatsing in het provinciaal blad.

Artikel 12 Wet op de economische delicten

In artikel 1, onder 4°, van de Wet op de economische delicten wordt in de alfabetische rangschikking een onderdeel ingevoegd, luidende: de Interimwet veedichte gebieden, artikel 8;.

In artikel 1 van bijlage 2 van de Algemene wet bestuursrecht wordt in de alfabetische volgorde een onderdeel ingevoegd, luidende:

Interimwet veedichte gebieden:

artikel 2, eerste lid

Artikel 14 Inwerkingtreding

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel 15 Citeertitel

Deze wet wordt aangehaald als: Interimwet veedichte gebieden.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 35 094, nr. 2 5


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.