30-11-2018 | Schriftelijke vragen aan de minister van Economische Zaken en Klimaat.

Met dank overgenomen van H.S. (Hayke) Veldman i, gepubliceerd op dinsdag 4 december 2018, 14:03.
 • 1. 
  Bent u bekend met het artikel IJmuiden grijpt naast nieuwe milieuvriendelijke staalfabriek?
 • 2. 
  Kent u de beweegredenen van Tata Steel om de nieuwe fabriek in India te bouwen in plaats van in Nederland? Zo ja kunt u ons toelichten wat de beweegredenen voor Tata Steel waren om de nieuwe fabriek in India te bouwen?
 • 3. 
  Zo nee, kunt u verklaren waarom de fabriek niet in IJmuiden wordt gebouwd? Hoe moet het bouwen van deze fabriek worden bekeken in het kader van het aanstaande Klimaatakkoord? Wat zijn de gevolgen voor de plannen van Tata Steel in relatie tot het Klimaatakkoord?
 • 4. 
  Wat zijn de gevolgen van deze keuze voor de werkgelegenheid in Nederland?
 • 5. 
  Deelt u de mening van de VVD dat het borgen van de internationale concurrentiepositie van Nederland ontzettend belangrijk is voor het behoud van banen en dat maatregelen die we in Nederland treffen in het kader van het klimaatbeleid deze positie niet zouden moeten schaden?
 • 6. 
  In hoeverre is er sprake van weglekeffecten nu de fabriek niet in Nederland wordt gebouwd maar in India?
 • 7. 
  Denkt de minister dat meer bedrijven hun bedrijfstakken naar het buitenland verplaatsen indien bij het opstellen van het Klimaatakkoord geen rekening wordt gehouden met het gelijke speelveld met buurlanden en andere Europese landen? Zo ja, hoe kan dit worden voorkomen?