Geleidende brief - Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma, Asscher, Van Raan, Van Rooijen en Azarkan houdende regels inzake het creëren van tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet inperking gevolgen Brexit)

Deze geleidende brief i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 35130 (R2119) - Initiatiefvoorstel Rijkswet inperking gevolgen Brexit i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma, Asscher, Van Raan, Van Rooijen en Azarkan houdende regels inzake het creëren van tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet inperking gevolgen Brexit); Geleidende brief; Geleidende brief
Document­datum 29-01-2019
Publicatie­datum 29-01-2019
Nummer KST351301
Kenmerk 35130, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-2019

35 130 (R 2119)

Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma, Asscher, Van Raan, Van Rooijen en Azarkan houdende regels inzake het creëren van tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet inperking gevolgen Brexit)

Nr. 1

GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 29 januari 2019

Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van rijkswet toekomen houdende regels inzake het creëren van tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet inperking gevolgen Brexit).

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

Met het oog op het feit dat na de stemming in het Britse parlement op 15 januari jongstleden over de uittredingsovereenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU de kans op het vertrek van het VK uit de EU zonder overeenkomst aanzienlijk vergroot is, wordt idealiter het wetgevingstraject van dit initiatiefwetsvoorstel voor 29 maart 2019 afgerond, gezien de onzekerheid waarin Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk en Britten in Nederland zich momenteel bevinden. Derhalve verzoeken wij u het wetsvoorstel voor een spoedadvies aan de Afdeling Advisering van de Raad van State te sturen.

Sjoerdsma Asscher Van Raan Van Rooijen Azarkan

kst-35130-1 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 35 130 (R 2119), nr. 1


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.