Besluit 2019/813 - Standpunt EU in de Internationale Graanraad met betrekking tot de verlenging van het Graanhandelsverdrag 1995 - EU monitor

EU monitor
Dinsdag 19 januari 2021
kalender

Besluit 2019/813 - Standpunt EU in de Internationale Graanraad met betrekking tot de verlenging van het Graanhandelsverdrag 1995

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Dit besluit is op 21 mei 2019 gepubliceerd en is op 17 mei 2019 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Besluit (EU) 2019/813 van de Raad van 17 mei 2019 inzake het namens de Europese Unie in de Internationale Graanraad in te nemen standpunt met betrekking tot de verlenging van het Graanhandelsverdrag 1995

officiële Engelstalige titel

Council Decision (EU) 2019/813 of 17 May 2019 on the position to be taken on behalf of the European Union in the International Grains Council with respect to the extension of the Grains Trade Convention, 1995
 
Rechtsinstrument Besluit
Wetgevingsnummer Besluit 2019/813
Origineel voorstel COM(2019)167 NLEN
Celex-nummer i 32019D0813

3.

Key dates

Document 17-05-2019; Datum goedkeuring
Bekendmaking in Publicatieblad 21-05-2019; PB L 133 p. 19-19
Inwerkingtreding 17-05-2019; in werking datum document zie art 2
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

21.5.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 133/19

 

BESLUIT (EU) 2019/813 VAN DE RAAD

van 17 mei 2019

inzake het namens de Europese Unie in de Internationale Graanraad in te nemen standpunt met betrekking tot de verlenging van het Graanhandelsverdrag 1995

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, in samenhang met artikel 218, lid 9,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Het Graanhandelsverdrag 1995 ("het verdrag") is door de Unie bij Besluit 96/88/EG van de Raad (1) gesloten en is op 1 juli 1995 in werking getreden. Het verdrag werd gesloten voor een periode van drie jaar.

 

(2)

Op grond van artikel 33 van het verdrag kan de Internationale Graanraad het verdrag verlengen met opeenvolgende termijnen die bij iedere gelegenheid twee jaar niet overschrijden. Het verdrag is daarna regelmatig verlengd, telkens voor een periode van twee jaar. Op 5 juni 2017 is het verdrag bij besluit van de Internationale Graanraad voor het laatst verlengd (2) tot en met 30 juni 2019.

 

(3)

De Internationale Graanraad wil tijdens zijn 49e zitting op 10 juni 2019 besluiten tot verlenging van het verdrag met nog eens maximaal twee jaar vanaf 1 juli 2019.

 

(4)

Het is wenselijk het standpunt te bepalen dat namens de Unie moet worden ingenomen in de 49e zitting van de Internationale Graanraad, aangezien een verlenging van het verdrag in het belang van de Unie is,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het standpunt dat namens de Unie moet worden ingenomen in de 49e zitting van de Internationale Graanraad, is dat gestemd wordt voor verlenging van het Graanhandelsverdrag 1995 met nog eens maximaal twee jaar vanaf 1 juli 2019.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 17 mei 2019.

Voor de Raad

De voorzitter

E.O. TEODOROVICI

 

  • (1) 
    Besluit 96/88/EG van de Raad van 19 december 1995 betreffende de goedkeuring, door de Europese Gemeenschap, van het Graanhandelsverdrag en het Voedselhulpverdrag, die samen de Internationale Graanovereenkomst 1995 vormen (PB L 21 van 27.1.1996, blz. 47).
 


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.