Nadere vragen over de herziening van Verordening (EG) 883/2004 betreffende de co÷rdinatie van de sociale zekerheidsstelsels - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 19 oktober 2019
kalender
Met dank overgenomen van Eerste Kamer der Staten Generaal (Eerste Kamer)ái, gepubliceerd op woensdag 22 mei 2019.

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 22 mei nadere vragen gestuurd aan de minister van SZW over de herziening van de co÷rdinatie van de sociale zekerheidsstelsels (COM(2016)815). Het Europees Parlement heeft overigens op 18 april 2019 besloten het rapport van rapporteur Balas over de herziening niet in stemming te brengen. Hierdoor staat het het nieuw te kiezen Europees Parlement vrij om zijn positie over dit dossier in eerste lezing te bepalen.

Deze herziening staat bij de meeste mensen bekend om de uitbreiding van de export van WW-uitkeringen, maar beslaat meerdere onderwerpen. De thans gestelde vragen door de leden van de CDA-fractie gaan met name over een betere en samenhangende co÷rdinatie tussen fiscale en sociale stelsels, maar ook over de verscheidenheid in grensarbeidersproblematiek. Ook wordt de minister opnieuw opgeroepen om, naar analogie van de commissie grenswerkers, te komen tot een conferentie van deskundigen, dan wel tot een ad-hoc werkgroep om oplossingen aan te dragen voor de disco÷rdinatie en de fiscale/sociale afstemmingsproblematiek.

lees meer

Zie dossier E160052 op de EuropaPoort

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake stand van zaken herziening co÷rdinatieverordening sociale zekerheid (EU verordening 883/2004) (d.d. 24 april 2019)


1.

Relevante EU dossiers