EU-begroting 2020: voorstel van Commissie gericht op banen, groei en veiligheid - EU monitor

EU monitor
Maandag 1 juni 2020
kalender

EU-begroting 2020: voorstel van Commissie gericht op banen, groei en veiligheid

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op woensdag 5 juni 2019.

Het is de zevende en laatste begroting binnen het meerjarig financieel kader van de EU i voor de periode 2014-2020, en valt binnen de daarvoor afgesproken grenzen. De begroting moet de financiering van bestaande programma's en nieuwe initiatieven optimaliseren en meer Europese toegevoegde waarde creëren voor de prioriteiten van de Commissie-Juncker i.

Günther H. Oettinger i, Europees commissaris voor Begroting en Personeelszaken: „De ontwerpbegroting 2020 van de EU is het laatste begrotingsvoorstel van de Commissie-Juncker. Het doel blijft hetzelfde: ondersteunen van de prioriteiten van de EU. Dat zijn banen, groei, jongeren, klimaatverandering, veiligheid en solidariteit. Verder worden voorbereidingen getroffen voor de overgang naar de volgende begrotingscyclus. Ik verzoek de Raad i en het nieuwe Parlement i om spoedig overeenstemming te bereiken en voor een stabiele toekomst voor de EU te zorgen.

In het het voorstel van de Commissie zijn de middelen uit de begroting 2020 gericht op de volgende prioritaire gebieden: een concurrerende economie en jongeren, versterking van veiligheid en solidariteit in de EU, en klimaatverandering.

Van de totale voorgestelde begroting voor 2020 gaat 21 % naar de aanpak van de klimaatverandering. Dit is in overeenstemming met de ambitieuze doelstelling om 20 % van de huidige langetermijnbegroting van de EU te besteden aan activiteiten waarmee de klimaatverandering wordt aangepakt.

Investeren in een concurrerende economie en jongeren

Met meer dan 83 miljard euro aan vastleggingskredieten wordt een impuls gegeven aan de economische groei en de Europese regio's, en worden jongeren ondersteund. De middelen worden als volgt verdeeld:

  • 13,2 miljard euro voor onderzoek en innovatie in heel Europa in het kader van Horizon 2020 - de grootste en laatste tranche van het onderzoeks- en innovatieprogramma van de EU (6,4 % meer dan voor 2019) - met inbegrip van de laatste proeffase van de Europese Innovatieraad om topvernieuwers, kleine ondernemingen en wetenschappers te ondersteunen die het potentieel hebben om in Europa en wereldwijd snel op te schalen;
  • 2,8 miljard euro voor onderwijs in het kader van Erasmus+;
  • 117 miljoen euro voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief ter ondersteuning van jongeren in regio's waar de jeugdwerkloosheid hoog is (de totale financiering voor dit initiatief tussen in 2014-2020 komt daarmee op 4,5 miljard euro);
  • 1,2 miljard euro (75 % meer dan voor 2019) voor Europa's eigen wereldwijde satellietnavigatiesysteem Galileo, zodat het aantal gebruikers ervan, dat nu 700 miljoen bedraagt, tegen eind 2020 kan toenemen tot 1,2 miljard;
  • 255 miljoen euro voor het industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie (EDIDP) om Europese bedrijven te stimuleren samen te werken aan de ontwikkeling van defensieproducten en -technologie. Het EDIDP maakt het mogelijk de samenwerking op defensiegebied op EU-niveau tijdens deze begrotingsperiode te testen totdat er in 2021 een volwaardig Europees Defensiefonds bestaat.

Versterking van veiligheid en solidariteit in de EU en daarbuiten

Veel uitdagingen waarmee Europa wordt geconfronteerd, kennen geen grenzen. De EU heeft herhaaldelijk gebruikgemaakt van alle flexibiliteit die de begroting te bieden heeft om op rampen te reageren, migratieproblemen aan te pakken en de buitengrenzen van de EU te versterken. Via verschillende begrotingsinstrumenten zal de EU-begroting 2020 worden gebruikt om te blijven investeren in solidariteit en veiligheid in Europa en daarbuiten:

  • 420,6 miljoen euro (34,6 % meer dan voor 2019) voor het Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex), waarmee gevolg wordt gegeven aan het akkoord dat het Europees Parlement en de Raad in maart 2019 hebben bereikt over de oprichting van een permanent korps van 10 000 grenswachters tegen 2027;
  • 156,2 miljoen euro voor het nieuwe rescEU-programma (dat een versterking vormt van het bestaande mechanisme voor civiele bescherming) om beter te kunnen reageren op aardbevingen, bosbranden en andere rampen. Dit zal bijdragen tot de opbouw van een reserve van responscapaciteiten op EU-niveau, bestaande uit bijvoorbeeld blusvliegtuigen en -helicopters en medische noodcapaciteiten;
  • 560 miljoen euro voor mensen in nood in Syrië en voor vluchtelingen en gastgemeenschappen in de regio. Dit is het budgettaire antwoord op een toezegging die is gedaan tijdens de derde conferentie over de toekomst van Syrië die in 2019 in Brussel werd gehouden (in de EU-begroting voor 2019 was al financiering voor Syrië ten belope van 2,01 miljard euro opgenomen);
  • Voortzetting van de steun voor de ontwikkeling van het inreis-uitreissysteem, het Europees reisinformatie- en -autorisatiesysteem, het verbeterde Schengeninformatiesysteem en het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling, met als algemeen doel de interoperabiliteit van de informatiesystemen van de EU te verbeteren teneinde de veiligheid van de EU-burgers te waarborgen.

Een resultaatgerichte begroting

Ervoor zorgen dat elke euro uit de EU-begroting een meerwaarde voor de EU-burgers oplevert, is een belangrijke prioriteit voor de Commissie. Dit is ook een belangrijke doelstelling van het voorstel van de Commissie voor de volgende langetermijnbegroting van de EU voor de periode 2021-2027.

Samen met de ontwerpbegroting heeft de Commissie vandaag een overzicht gepubliceerd van de resultaten voor elk van de programma's die uit de EU-begroting worden gefinancierd. Hieruit blijkt dat de EU-begroting concrete resultaten oplevert voor de mensen in de EU en daarbuiten.

Achtergrond

De ontwerpbegroting 2020 bevat twee bedragen voor elk te financieren programma, namelijk vastleggingskredieten en betalingskredieten. Onder vastleggingskredieten worden de bedragen verstaan waarvoor in een bepaald jaar contracten kunnen worden gesloten; betalingskredieten zijn de bedragen die daadwerkelijk worden uitbetaald. De voorgestelde EU-begroting voor 2020 omvat 168,3 miljard euro aan vastleggingskredieten (1,3 % meer dan voor 2019) en 153,7 miljard euro aan betalingskredieten (3,5 % meer dan voor 2019).

De EU-begroting is voornamelijk een investeringsbegroting. Met de begroting, die overeenkomt met zo'n 1 % van het bbp van de EU en ongeveer 2 % van alle overheidsuitgaven in de EU, wil de EU de nationale begrotingen aanvullen en investeren in prioriteiten waar alle leden van de EU het over eens zijn.

De EU-begroting voor 2020 is de laatste begroting van het huidige meerjarig financieel kader van de EU dat de periode 2014-2020 bestrijkt. Het voorstel is gebaseerd op de veronderstelling dat het VK ten volle zal deelnemen aan de uitvoering en financiering van de EU-begroting voor 2020 alsof het een lidstaat was.

De Commissie heeft haar voorstellen voor de volgende langetermijnbegroting van de EU voor de periode 2021-2027 in het voorjaar van 2018 gepubliceerd. Over de begroting voor 2020 en de langetermijnbegroting zullen de lidstaten en het nieuw verkozen Europees Parlement parallel onderhandelen.

Meer informatie

IP/19/2809

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail