2011/108/EU, Euratom: Definitieve vaststelling van gewijzigde begroting nr. 7 van de EU voor het begrotingsjaar 2010

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze vaststelling begroting EU was geldig van 1 januari 2010 tot 31 december 2010.

2.

Kerngegevens

officiële titel

2011/108/EU, Euratom: Definitieve vaststelling van gewijzigde begroting nr. 7 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010

officiële Engelstalige titel

2011/108/EU, Euratom: Definitive adoption of amending budget No 7 of the European Union for the financial year 2010
 
Rechtsinstrument Vaststelling begroting EU
Origineel voorstel COM(2010)383 NLEN
Celex-nummer i 32011B0108

3.

Key dates

Document 24-11-2010
Bekendmaking in Publicatieblad 24-02-2011; PB L 50 p. 1-14
Inwerkingtreding 01-01-2010; in werking begrotingsjaar 2010
Einde geldigheid 31-12-2010; begrotingsjaar 2010

4.

Wettekst

24.2.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 50/1

 

DEFINITIEVE VASTSTELLING

van gewijzigde begroting nr. 7 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010

(2011/108/EU, Euratom)

DE VOORZITTER VAN HET EUROPEES PARLEMENT,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 314, lid 4, onder a), en artikel 314, lid 9,

Gezien het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, met name artikel 106 bis,

Gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (1),

Gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010, definitief vastgesteld op 17 december 2009 (2),

Gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (3),

Gezien het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 8 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010, ingediend door de Commissie op 24 september 2010,

Gezien het standpunt van de Raad over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 8/2010 van 22 november 2010,

Gezien de artikelen 75 ter en 75 sexies van het Reglement van het Europees Parlement,

Gezien de goedkeuring door het Parlement op 24 november 2010 van het standpunt van de Raad,

CONSTATEERT:

Enig artikel

De procedure zoals vastgelegd in artikel 314 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is afgerond en de gewijzigde begroting nr. 7 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010 is definitief vastgesteld.

Gedaan te Straatsburg, 24 november 2010.

De voorzitter

  • J. 
    BUZEK
 

 

DEFINITIEVE VASTSTELLING VAN GEWIJZIGDE BEGROTING Nr. 7 VAN DE EUROPESE UNIE VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2010

INHOUD

STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN PER AFDELING

Afdeling III: Commissie

— Staat van uitgaven

— Titel 04: Werkgelegenheid en sociale zaken

— Titel 13: Regionaal beleid

 

SECTIE III

COMMISSIE

UITGAVEN

 

Titel

Omschrijving

Begroting 2010

Gewijzigde begroting nr. 7/2010

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

01

ECONOMISCHE EN FINANCIËLE ZAKEN

448 527 528

405 487 528

   

448 527 528

405 487 528

 

40 01 40, 40 02 41

142 485

142 485

   

142 485

142 485

   

448 670 013

405 630 013

   

448 670 013

405 630 013

02

ONDERNEMINGEN

795 026 177

638 215 377

   

795 026 177

638 215 377

 

40 01 40

191 847

191 847

   

191 847

191 847

   

795 218 024

638 407 224

   

795 218 024

638 407 224

03

CONCURRENTIE

90 604 037

90 604 037

   

90 604 037

90 604 037

 

40 01 40

203 854

203 854

   

203 854

203 854

   

90 807 891

90 807 891

   

90 807 891

90 807 891

04

WERKGELEGENHEID EN SOCIALE ZAKEN

11 248 325 559

8 546 105 577

 

–13 022 500

11 248 325 559

8 533 083 077

 

40 01 40, 40 02 41

25 423 970

25 423 970

   

25 423 970

25 423 970

   

11 273 749 529

8 571 529 547

   

11 273 749 529

8 558 507 047

05

LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING

57 780 438 369

56 776 956 322

   

57 780 438 369

56 776 956 322

 

40 01 40, 40 02 40

300 270 293

300 270 293

   

300 270 293

300 270 293

   

58 080 708 662

57 077 226 615

   

58 080 708 662

57 077 226 615

06

ENERGIE EN VERVOER

4 873 220 943

3 260 093 793

   

4 873 220 943

3 260 093 793

 

40 01 40,...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.