Definitieve vaststelling van de algemene begroting van de EU voor het begrotingsjaar 2011

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze vaststelling begroting EU was geldig van 1 januari 2011 tot 31 december 2011.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Definitieve vaststelling van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011

officiële Engelstalige titel

Definitive adoption of the European Union's general budget for the financial year 2011
 
Rechtsinstrument Vaststelling begroting EU
Celex-nummer i 32011B0125

3.

Key dates

Document 15-12-2010
Bekendmaking in Publicatieblad 15-03-2011; PB L 68 p. 1-1277
Inwerkingtreding 01-01-2011; in werking begrotingsjaar 2011
Einde geldigheid 31-12-2011; begrotingsjaar 2011

4.

Wettekst

15.3.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 68/1

 

DEFINITIEVE VASTSTELLING

van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011

(2011/125/EU, Euratom)

DE VOORZITTER VAN HET EUROPEES PARLEMENT,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 314,

Gezien het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 106 a,

Gezien Besluit 2007/436/EG, Euratom van de Raad van 7 juni 2007 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen (1),

Gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (2),

Gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (3), en met name het meerjarig financieel kader dat is vastgelegd in deel I en wordt omschreven in bijlage I daarvan,

Gezien het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011, gepresenteerd door de Commissie op 27 april 2010,

Gezien het standpunt van de Raad over de ontwerpbegroting van de Europese Unie, vastgesteld op 12 augustus 2010,

Gezien nota van wijzigingen nr. 1/2011 bij het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011, door de Commissie gepresenteerd op 15 september 2010,

Gezien zijn resolutie van 20 oktober 2010 over het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011, zoals gewijzigd door de Raad,

Gezien de door het Europees Parlement op 20 oktober 2010 aangenomen amendementen op het ontwerp van algemene begroting,

Gezien de brief van de voorzitter van 22 oktober waarin hij, in overeenstemming met de voorzitter van de Raad, een vergadering van het bemiddelingscomité bijeenroept voor 27 oktober 2010,

Gezien de brief van de voorzitter van de Raad van 25 oktober 2010 waarin hij meedeelt dat de Raad waarschijnlijk niet alle amendementen van het Parlement goedkeurt,

Gezien de nota's van wijzigingen nr. 2/2011 en nr. 3/2011 bij het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011, door de Commissie gepresenteerd op respectievelijk 11 oktober 2010 en 20 oktober 2010,

Gezien het feit dat het bemiddelingscomité geen gemeenschappelijke tekst is overeengekomen binnen de termijn van 21 dagen als bedoeld in artikel 314, lid 6, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien het nieuwe ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011, door de Commissie gepresenteerd op 26 november 2010 overeenkomstig artikel 314, lid 8, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien het standpunt van de Raad over de ontwerpbegroting van de Europese Unie, vastgesteld op 10 december 2010,

Gezien de artikelen 75 ter, 75 quinquies en 75 sexies van zijn Reglement,

Gezien de goedkeuring door het Parlement op 15 december 2010 van het standpunt van de Raad,

CONSTATEERT:

Enig artikel

De procedure zoals vastgelegd in artikel 314 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is afgerond en de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011 is definitief vastgesteld.

Gedaan te Straatsburg, 15 december 2010.

De voorzitter

 • J. 
  BUZEK
 

 

ALGEMENE BEGROTING VAN DE EUROPESE UNIE VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2011

INHOUD

ALGEMENE STAAT VAN ONTVANGSTEN

 • A. 
  Inleiding en financiering van de algemene begroting
 • B. 
  Algemene staat van ontvangsten per begrotingsonderdeel
 • C. 
  Personeel volgens de lijst van het aantal...

Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

 

5.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.