2012/30/EU, Euratom: Definitieve vaststelling van gewijzigde begroting nr. 6 van de EU voor het begrotingsjaar 2011

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze vaststelling begroting EU was geldig van 1 januari 2011 tot 31 december 2011.

2.

Kerngegevens

officiële titel

2012/30/EU, Euratom: Definitieve vaststelling van gewijzigde begroting nr. 6 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011

officiële Engelstalige titel

2012/30/EU, Euratom: Definitive adoption of amending budget No 6 of the European Union for the financial year 2011
 
Rechtsinstrument Vaststelling begroting EU
Origineel voorstel COM(2011)674 NLEN
Celex-nummer i 32012B0030

3.

Key dates

Document 01-12-2011
Bekendmaking in Publicatieblad 24-01-2012; PB L 20 p. 1-106
Inwerkingtreding 01-01-2011; in werking begrotingsjaar 2011
Einde geldigheid 31-12-2011; begrotingsjaar 2011

4.

Wettekst

24.1.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 20/1

 

DEFINITIEVE VASTSTELLING

van gewijzigde begroting nr. 6 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011

(2012/30/EU, Euratom)

DE VOORZITTER VAN HET EUROPEES PARLEMENT,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name artikel 314, lid 4, onder a), en artikel 314, lid 9,

Gezien het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, met name artikel 106 bis,

Gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (1),

Gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011, definitief vastgesteld op 15 december 2010 (2),

Gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (3),

Gezien het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011, opgesteld door de Commissie op 18 oktober 2011,

Gezien het standpunt van de Raad over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2011 door de Raad vastgesteld op 30 november 2011,

Gezien de resolutie van het Parlement van 1 december 2011 over het standpunt van de Raad over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2011,

Gezien de artikelen 75 ter en 75 sexies van het Reglement van het Europees Parlement,

CONSTATEERT:

Enig artikel

De procedure zoals vastgelegd in artikel 314 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is afgerond en de gewijzigde begroting nr. 6 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011 is definitief vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 1 december 2011.

De voorzitter

Jerzy BUZEK

 

 

DEFINITIEVE VASTSTELLING VAN GEWIJZIGDE BEGROTING Nr. 6 VAN DE EUROPESE UNIE VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2011

INHOUD

ALGEMENE STAAT VAN ONTVANGSTEN

  • A. 
    Inleiding en financiering van de algemene begroting
  • B. 
    Algemene staat van ontvangsten per begrotingsonderdeel

— Ontvangsten

— Titel 1: Eigen middelen

— Titel 3: Overschotten, saldi en aanpassingen

— Titel 6: Bijdragen en terugbetalingen in het kader van uniale/communautaire overeenkomsten en programma's

— Titel 7: Intrest voor betalingsachterstand

STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN PER AFDELING

Afdeling III: Commissie

— Ontvangsten

— Titel 6: Bijdragen en terugbetalingen in het kader van overeenkomsten en programma's van de unie/gemeenschap

— Titel 7: Interest voor betalingsachterstand en boeten

— Uitgaven

— Titel 01: Economische en financiële zaken

— Titel 04: Werkgelegenheid en sociale zaken

— Titel 05: Landbouw en plattelandsontwikkeling

— Titel 07: Milieu- en klimaatmaatregelen

— Titel 08: Onderzoek

— Titel 09: Informatiemaatschappij en media

— Titel 11: Maritieme zaken en visserij

— Titel 14: Belastingen en douane-unie

— Titel 15: Onderwijs en cultuur

— Titel 17: Gezondheidszorg en consumentenbescherming

— Titel 19: Externe betrekkingen

— Titel 21: Ontwikkeling en betrekkingen met de landen in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan (ACS-staten)

 

  • A. 
    INLEIDING EN FINANCIERING VAN DE ALGEMENE BEGROTING

FINANCIERING VAN DE ALGEMENE BEGROTING

Kredieten die gedurende het begrotingsjaar 2011 moeten worden gedekt overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 van Besluit 2007/436/EG, Euratom van de Raad van 7 juni 2007 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen

UITGAVEN

 

Omschrijving

Begroting 2011 (1)

Begroting 2010 (2)

Verschil (in %)

1.

Duurzame groei

53 629 039 384

47 647 241 763

12,55

2.

Instandhouding en beheer van natuurlijke...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.