Besluit 2012/360 - 2012/360/EU, Euratom: Definitieve vaststelling van gewijzigde begroting nr. 1 van de EU voor het begrotingsjaar 2012

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Dit besluit was geldig van 1 januari 2012 tot 31 december 2012.

2.

Kerngegevens

officiële titel

2012/360/EU, Euratom: Definitieve vaststelling van gewijzigde begroting nr. 1 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012

officiële Engelstalige titel

2012/360/EU, Euratom: Definitive adoption of amending budget No 1 of the European Union for the financial year 2012
 
Rechtsinstrument Besluit
Wetgevingsnummer Besluit 2012/360
Origineel voorstel COM(2012)31 NLEN
Celex-nummer i 32012B0360

3.

Key dates

Document 20-04-2012
Bekendmaking in Publicatieblad 13-07-2012; PB L 184 p. 1-18
Inwerkingtreding 01-01-2012; in werking begrotingsjaar 2012
Einde geldigheid 31-12-2012; begrotingsjaar 2012

4.

Wettekst

13.7.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 184/1

 

DEFINITIEVE VASTSTELLING

van gewijzigde begroting nr. 1 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012

(2012/360/EU, Euratom)

DE VOORZITTER VAN HET EUROPEES PARLEMENT,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 314, lid 4, onder a), en artikel 314, lid 9,

Gezien het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 106 bis,

Gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (1),

Gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (2),

Gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012, definitief vastgesteld op 1 december 2011 (3),

Gezien het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012, ingediend door de Commissie op 27 januari 2012,

Gezien het standpunt inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2012, goedgekeurd door de Raad op 26 maart 2012,

Gezien de artikelen 75 ter en 75 sexies van het Reglement van het Europees Parlement,

Gezien de goedkeuring van het standpunt van de Raad door het Parlement op 20 april 2012,

CONSTATEERT:

Enig artikel

De procedure zoals vastgelegd in artikel 314 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is afgerond en de gewijzigde begroting nr. 1 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012 is definitief vastgesteld.

Gedaan te Straatsburg, 20 april 2012.

De voorzitter

  • M. 
    SCHULZ
 

 

DEFINITIEVE VASTSTELLING VAN GEWIJZIGDE BEGROTING Nr. 1 VAN DE EUROPESE UNIE VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2012

INHOUD

STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN PER AFDELING

Afdeling III: Commissie

— Uitgaven

— Titel 08: Onderzoek

— Titel 10: Eigen onderzoek

 

AFDELING III

COMMISSIE

UITGAVEN

 

Titel

Omschrijving

Begroting 2012

Gewijzigde begroting nr. 1/2012

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

01

ECONOMISCHE EN FINANCIËLE ZAKEN

610 876 707

510 674 444

   

610 876 707

510 674 444

 

40 01 40

329 267

329 267

   

329 267

329 267

   

611 205 974

511 003 711

   

611 205 974

511 003 711

02

ONDERNEMINGEN

1 148 387 855

1 078 900 247

   

1 148 387 855

1 078 900 247

 

40 01 40

52 383

52 383

   

52 383

52 383

   

1 148 440 238

1 078 952 630

   

1 148 440 238

1 078 952 630

03

CONCURRENTIE

91 734 206

91 734 206

   

91 734 206

91 734 206

 

40 01 40

14 967

14 967

   

14 967

14 967

   

91 749 173

91 749 173

   

91 749 173

91 749 173

04

WERKGELEGENHEID EN SOCIALE ZAKEN

11 581 076 153

9 074 731 712

   

11 581 076 153

9 074 731 712

 

40 01 40

16 966

16 966

   

16 966

16 966

   

11 581 093 119

9 074 748 678

   

11 581 093 119

9 074 748 678

05

LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING

58 586 881 323

55 879 670 842

   

58 586 881 323

55 879 670 842

 

40 01 40

498 392

498 392

   

498 392

498 392

   

58 587 379 715

55 880 169 234

   

58 587 379 715

55 880 169 234

06

MOBILITEIT EN...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.