2013/83/EU, Euratom: Definitieve vaststelling van de gewijzigde begroting nr. 6 van de EU voor het begrotingsjaar 2012

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze vaststelling begroting EU was geldig van 1 januari 2012 tot 31 december 2012.

2.

Kerngegevens

officiële titel

2013/83/EU, Euratom: Definitieve vaststelling van de gewijzigde begroting nr. 6 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012

officiële Engelstalige titel

2013/83/EU, Euratom: Definitive adoption of amending budget No 6 of the European Union for the financial year 2012
 
Rechtsinstrument Vaststelling begroting EU
Origineel voorstel COM(2012)632 NLEN
Celex-nummer i 32013B0083

3.

Key dates

Document 12-12-2012
Bekendmaking in Publicatieblad 28-02-2013; PB L 57 p. 1-166
Inwerkingtreding 01-01-2012; in werking begrotingsjaar 2012
Einde geldigheid 31-12-2012; begrotingsjaar 2012

4.

Wettekst

28.2.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 57/1

 

DEFINITIEVE VASTSTELLING

van de gewijzigde begroting nr. 6 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012

(2013/83/EU, Euratom)

DE VOORZITTER VAN HET EUROPEES PARLEMENT,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 314, lid 4, letter a), en artikel 314, lid 9,

Gezien het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 106 bis,

Gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (1),

Gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (2),

Gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012, definitief vastgesteld op 1 december 2011 (3),

Gezien het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012, ingediend door de Commissie op 23 oktober 2012,

Gezien het standpunt inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2012, goedgekeurd door de Raad op 6 december 2012,

Gezien de artikelen 75 ter en 75 sexies van het Reglement van het Europees Parlement,

Gezien de goedkeuring van het standpunt van de Raad door het Parlement op 12 december 2012,

CONSTATEERT:

Enig artikel

De procedure zoals vastgelegd in artikel 314 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is afgerond en de gewijzigde begroting nr. 6 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012 is definitief vastgesteld.

Gedaan te Straatsburg, 12 december 2012.

De voorzitter

  • M. 
    SCHULZ
 

 

DEFINITIEVE VASTSTELLING VAN GEWIJZIGDE BEGROTING Nr. 6 VAN DE EUROPESE UNIE VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2012

INHOUD

STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN PER AFDELING

Afdeling III: Commissie

— Ontvangsten

— Titel 5: Ontvangsten voortvloeiende uit de administratieve werking van de instelling

— Titel 7: Interest voor betalingsachterstand en boeten

— Uitgaven

— Titel 01: Economische en financiële zaken

— Titel 02: Ondernemingen

— Titel 04: Werkgelegenheid en sociale zaken

— Titel 05: Landbouw en plattelandsontwikkeling

— Titel 08: Onderzoek

— Titel 09: Informatiemaatschappij en media

— Titel 11: Maritieme zaken en visserij

— Titel 13: Regionaal beleid

— Titel 15: Onderwijs en cultuur

— Titel 17: Gezondheidszorg en consumentenbescherming

— Titel 18: Binnenlandse zaken

— Titel 19: Externe betrekkingen

— Titel 21: Ontwikkeling en betrekkingen met de landen in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan (ACS-staten)

— Titel 23: Humanitaire hulp

— Titel 26: Administratie van de Commissie

— Titel 29: Statistiek

— Titel 32: Energie

— Titel 40: Reserves

ALGEMENE STAAT VAN ONTVANGSTEN

 

A.

Inleiding en financiering van de algemene begroting

 

B.

Algemene staat van ontvangsten per begrotingsonderdeel

— Ontvangsten

— Titel 1: Eigen middelen

— Titel 3: Overschotten, saldi en aanpassingen

— Titel 5: Ontvangsten voortvloeiende uit de administratieve werking van de instellingen

— Titel 7: Intrest voor betalingsachterstand en boetes

 

AFDELING III

COMMISSIE

ONTVANGSTEN

 

Titel

Omschrijving

Begroting 2012

Gewijzigde begroting nr. 6/2012

Nieuw bedrag

4

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN PERSONEN DIE VERBONDEN ZIJN AAN DE INSTELLINGEN EN ANDERE ORGANEN VAN DE UNIE

986 604 274

 

986 604 274

5

ONTVANGSTEN VOORTVLOEIENDE UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

58 500 000

8 500 000

67 000 000

6

BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN IN HET KADER VAN OVEREENKOMSTEN EN PROGRAMMA’S VAN DE...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.