2014/432/EU, Euratom: Definitieve vaststelling van de gewijzigde begroting nr. 1 van de EU voor het begrotingsjaar 2014

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze vaststelling begroting EU was geldig van 1 januari 2014 tot 31 december 2014.

2.

Kerngegevens

officiële titel

2014/432/EU, Euratom: Definitieve vaststelling van de gewijzigde begroting nr. 1 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014

officiële Engelstalige titel

2014/432/EU, Euratom: Definitive adoption of Amending budget No 1 of the European Union for the financial year 2014
 
Rechtsinstrument Vaststelling begroting EU
Origineel voorstel COM(2014)78 NLEN
Celex-nummer i 32014B0432

3.

Key dates

Document 16-04-2014
Bekendmaking in Publicatieblad 11-07-2014; PB L 204 p. 1-67
Inwerkingtreding 01-01-2014; in werking begrotingsjaar 2014
Einde geldigheid 31-12-2014; begrotingsjaar 2014

4.

Wettekst

11.7.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 204/1

 

DEFINITIEVE VASTSTELLING

van de gewijzigde begroting nr. 1 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014

(2014/432/EU, Euratom)

DE VOORZITTER VAN HET EUROPEES PARLEMENT,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 314, lid 4, onder a), en lid 9,

Gezien het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 106 bis,

Gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 (1),

Gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (2),

Gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (3),

Gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, definitief vastgesteld op 20 november 2013 (4),

Gezien het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, goedgekeurd door de Commissie op 11 februari 2014,

Gezien het standpunt inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2014, vastgesteld door de Raad op 9 april 2014,

Gezien de goedkeuring van het standpunt van de Raad door het Parlement op 16 april 2014,

Gezien de artikelen 75 ter en 75 sexies van het Reglement van het Europees Parlement,

CONSTATEERT:

Enig artikel

De procedure zoals vastgelegd in artikel 314 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is afgerond en de gewijzigde begroting nr. 1 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014 is definitief vastgesteld.

Gedaan te Straatsburg, 16 april 2014.

De voorzitter

  • M. 
    SCHULZ
 

 

GEWIJZIGDE BEGROTING Nr. 1 VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2014

INHOUD

ALGEMENE STAAT VAN ONTVANGSTEN

 
  • B. 
    Algemene staat van ontvangsten per begrotingsonderdeel

4

 

— Titel 8:

Opgenomen en verstrekte leningen

5

STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN PER AFDELING

Afdeling III — Commissie

 

— Ontvangsten

8

 

— Titel 8:

Opgenomen en verstrekte leningen

9

 

— Uitgaven

12

 

— Titel 01:

Economische en financiële zaken

14

 

— Titel 02:

Ondernemingen en industrie

17

 

— Titel 05:

Landbouw en plattelandsontwikkeling

25

 

— Titel 06:

Mobiliteit en vervoer

29

 

— Titel 08:

Onderzoek en innovatie

32

 

— Titel 09:

Communicatienetwerken, inhoud en technologie

47

 

— Titel 10:

Eigen onderzoek

55

 

— Titel 21:

Ontwikkeling en samenwerking

61

 

— Personeel

65

  • B. 
    ALGEMENE STAAT VAN ONTVANGSTEN PER BEGROTINGSONDERDEEL
 

Titel

Rubriek

Begroting 2014

Gewijzigde begroting nr. 1/2014

Nieuw bedrag

1

EIGEN MIDDELEN

133 960 184 723

 

133 960 184 723

3

OVERSCHOTTEN, SALDI EN AANPASSINGEN

p.m.

 

p.m.

4

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN PERSONEN DIE VERBONDEN ZIJN AAN DE INSTELLINGEN EN ANDERE ORGANEN VAN DE UNIE

1 274 999 230

 

1 274 999 230

5

ONTVANGSTEN VOORTVLOEIENDE UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.