Definitieve vaststelling (EU, Euratom) 2015/339 van de algemene begroting van de EU voor het begrotingsjaar 2015

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze vaststelling begroting EU was geldig van 1 januari 2015 tot 31 december 2015.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Definitieve vaststelling (EU, Euratom) 2015/339 van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015

officiële Engelstalige titel

Definitive adoption (EU, Euratom) 2015/339 of the European Union’s general budget for the financial year 2015
 
Rechtsinstrument Vaststelling begroting EU
Origineel voorstel COM(2014)723 NLEN
Celex-nummer i 32015B0339

3.

Key dates

Document 17-12-2014
Bekendmaking in Publicatieblad 13-03-2015; PB L 69 p. 1-2239
Inwerkingtreding 01-01-2015; in werking begrotingsjaar 2015
Einde geldigheid 31-12-2015; begrotingsjaar 2015

4.

Wettekst

13.3.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 69/1

 

DEFINITIEVE VASTSTELLING (EU, Euratom) 2015/339

van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015

DE VOORZITTER VAN HET EUROPEES PARLEMENT,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 314,

Gezien het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 106 bis,

Gezien Besluit 2007/436/EG, Euratom van de Raad van 7 juni 2007 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen (1),

Gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 (2),

Gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (3),

Gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (4),

Gezien het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, goedgekeurd door de Commissie op 24 juni 2014,

Gezien het standpunt inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, vastgesteld door de Raad op 2 september 2014 en aan het Europees Parlement toegezonden op 12 september 2014,

Gezien de nota van wijzigingen nr. 1/2015 van 15 oktober 2014 bij het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015,

Gezien de resolutie van het Europees Parlement van 22 oktober 2014 over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015,

Gezien de door het Europees Parlement op 22 oktober 2014 aangenomen amendementen op het ontwerp van algemene begroting,

Gezien de brief van de voorzitter van de Raad van 22 oktober 2014 waarin deze meedeelt dat de Raad niet alle door het Parlement aangenomen amendementen kan aanvaarden,

Gezien de brief van 27 oktober 2014 aan de voorzitter van de Raad waarmee het bemiddelingscomité bijeen wordt geroepen,

Gezien de vergaderingen van het bemiddelingscomité op 6, 14 en 17 november 2014,

Gezien het feit dat het bemiddelingscomité geen overeenstemming heeft bereikt over een gemeenschappelijk ontwerp binnen de termijn van 21 dagen als bedoeld in artikel 314, lid 6, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien het nieuwe ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, door de Commissie ingediend op 28 november 2014 overeenkomstig artikel 314, lid 8, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien het standpunt inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, vastgesteld door de Raad op 12 december 2014 en op dezelfde dag toegezonden aan het Europees Parlement,

Gezien de goedkeuring van het standpunt van de Raad door het Parlement op 17 december 2014,

Gezien de artikelen 88 en 91 van het Reglement van het Europees Parlement,

CONSTATEERT:

Enig artikel

De procedure zoals vastgelegd in artikel 314 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is afgesloten en de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015 is definitief vastgesteld.

Gedaan te Straatsburg, 17 december 2014.

De voorzitter

  • M. 
    SCHULZ
 

 

INHOUD

ALGEMENE STAAT VAN ONTVANGSTEN

 
  • A. 
    Inleiding en financiering van de algemene...

Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de samenvatting van wetgeving, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en tot slot de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.