2013/691/EU, Euratom: Definitieve vaststelling van de gewijzigde begroting nr. 5 van de EU voor het begrotingsjaar 2013

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze vaststelling begroting EU was geldig van 1 januari 2013 tot 31 december 2013.

2.

Kerngegevens

officiële titel

2013/691/EU, Euratom: Definitieve vaststelling van de gewijzigde begroting nr. 5 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013

officiële Engelstalige titel

2013/691/EU, Euratom: Definitive adoption of amending budget No 5 of the European Union for the financial year 2013
 
Rechtsinstrument Vaststelling begroting EU
Origineel voorstel COM(2013)258 NLEN
Celex-nummer i 32013B0691

3.

Key dates

Document 11-09-2013
Bekendmaking in Publicatieblad 06-12-2013; PB L 327 p. 273-296
Inwerkingtreding 01-01-2013; in werking begrotingsjaar 2013
Einde geldigheid 31-12-2013; begrotingsjaar 2013

4.

Wettekst

6.12.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 327/273

 

DEFINITIEVE VASTSTELLING

van de gewijzigde begroting nr. 5 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013

(2013/691/EU, Euratom)

DE VOORZITTER VAN HET EUROPEES PARLEMENT,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 314, lid 4, onder a), en lid 9,

Gezien het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 106 bis,

Gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 (1),

Gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (2),

Gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013, definitief vastgesteld op 12 december 2012 (3),

Gezien het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013, ingediend door de Commissie op 2 mei 2013,

Gezien het standpunt inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2013, vastgesteld door de Raad op 15 juli 2013,

Gezien de artikelen 75 ter en 75 sexies van het Reglement van het Europees Parlement,

Gezien de goedkeuring van het standpunt van de Raad door het Parlement op 11 september 2013,

CONSTATEERT:

Enig artikel

De procedure zoals vastgelegd in artikel 314 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is afgerond en de gewijzigde begroting nr. 5 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013 is definitief vastgesteld.

Gedaan te Straatsburg, 11 september 2013.

De voorzitter

  • M. 
    SCHULZ
 

 

GEWIJZIGDE BEGROTING Nr. 5 VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2013

INHOUD

ALGEMENE STAAT VAN ONTVANGSTEN

  • A. 
    Inleiding en financiering van de algemene begroting
  • B. 
    Algemene staat van ontvangsten per begrotingsonderdeel

— Ontvangsten

— Titel 1: Eigen middelen

STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN PER AFDELING

Afdeling III: Commissie

— Uitgaven

— Titel 13: Regionaal beleid

 

  • A. 
    INLEIDING EN FINANCIERING VAN DE ALGEMENE BEGROTING

FINANCIERING VAN DE ALGEMENE BEGROTING

Kredieten die gedurende het begrotingsjaar 2013 moeten worden gedekt overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 van Besluit 2007/436/EG, Euratom van de Raad van 7 juni 2007 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen

UITGAVEN

 

Omschrijving

Begroting 2013 (1)

Begroting 2012 (2)

Verschil (in %)

1.

Duurzame groei

65 745 055 888

60 287 086 467

+9,05

2.

Instandhouding en beheer van natuurlijke hulpbronnen

57 882 716 075

58 044 868 674

–0,28

3.

Burgerschap, vrijheid, veiligheid en recht

1 665 028 144

2 182 532 099

–23,71

4.

EU als mondiale speler

6 727 745 950

6 966 011 071

–3,42

5.

Administratie

8 430 049 740

8 277 736 996

+1,84

6.

Compensatie

75 000 000

p.m.

Totaal uitgaven  (3)

140 525 595 797

135 758 235 307

+3,51

ONTVANGSTEN

 

Omschrijving

Begroting 2013 (4)

Begroting 2012 (5)

Verschil (in %)

Diverse ontvangsten (titels 4 t/m 9)

1 838 967 007

5 109 219 138

–64,01

Overschot van het vorige begrotingsjaar (hoofdstuk 3 0, artikel 3 0 0)

1 023 276 526

1 496 968 014

–31,64

Overschot aan eigen middelen als gevolg van de terugbetaling van het overschot van het...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.