Besluit 2019/1569 - Standpunt dat namens de EU in het Gemengd Landbouwcomité, opgericht bij de Overeenkomst met Zwitserland inzake de handel in landbouwproducten, moet worden ingenomen over de wijziging van de bijlagen 1 en 2 bij de overeenkomst - EU monitor

EU monitor
Donderdag 9 juli 2020
kalender

Besluit 2019/1569 - Standpunt dat namens de EU in het Gemengd Landbouwcomité, opgericht bij de Overeenkomst met Zwitserland inzake de handel in landbouwproducten, moet worden ingenomen over de wijziging van de bijlagen 1 en 2 bij de overeenkomst

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Dit besluit is op 20 september 2019 gepubliceerd en is op 16 september 2019 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Besluit (EU) 2019/1569 van de Raad van 16 september 2019 betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie in het Gemengd Landbouwcomité, opgericht bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten, moet worden ingenomen over de wijziging van de bijlagen 1 en 2 bij de overeenkomst

officiële Engelstalige titel

Council Decision (EU) 2019/1569 of 16 September 2019 on the position to be taken, on behalf of the European Union, within the Joint Committee on Agriculture set up by the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on trade in agricultural products, as regards the amendment of Annexes 1 and 2 to the Agreement
 
Rechtsinstrument Besluit
Wetgevingsnummer Besluit 2019/1569
Origineel voorstel COM(2019)326 NLEN
Celex-nummer i 32019D1569

3.

Key dates

Document 16-09-2019; Datum goedkeuring
Bekendmaking in Publicatieblad 20-09-2019; PB L 242 p. 3-19
Inwerkingtreding 16-09-2019; in werking datum document zie art 2
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

20.9.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 242/3

 

BESLUIT (EU) 2019/1569 VAN DE RAAD

van 16 september 2019

betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie in het Gemengd Landbouwcomité, opgericht bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten, moet worden ingenomen over de wijziging van de bijlagen 1 en 2 bij de overeenkomst

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, in samenhang met artikel 218, lid 9,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt,

 

(1)

De Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten (hierna “de overeenkomst” genoemd) is op 1 juni 2002 in werking getreden.

 

(2)

Bij artikel 6 van de overeenkomst is een Gemengd Landbouwcomité opgericht (hierna “het Comité” genoemd) dat belast is met het beheer van de overeenkomst en toezicht houdt op de goede werking ervan.

 

(3)

Overeenkomstig artikel 11 van de overeenkomst kan het Comité wijzigingen van de bijlagen bij de overeenkomst vaststellen.

 

(4)

Het Comité moet een besluit vaststellen om de bijlagen 1 en 2 bij de overeenkomst te wijzigen met als doel de numerieke codes van de overeenkomst te actualiseren na de laatste herziening van het geharmoniseerd systeem, een fout te corrigeren die bij de laatste aanpassing van bijlage 1 bij de overeenkomst is gemaakt met betrekking tot de tariefconcessie voor hammen zonder been, en in bijlage 1 bij de overeenkomst de tariefconcessies op te nemen die Zwitserland in 1996 heeft verleend voor honden- en kattenvoer dat voor de verkoop is bestemd.

 

(5)

Het is passend het standpunt te bepalen dat namens de Unie in het Comité moet worden ingenomen, aangezien het beoogde besluit voor de Unie bindend zal zijn,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het standpunt dat namens de Unie moet worden ingenomen in het Gemengd Landbouwcomité, opgericht bij artikel 6 van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten, wordt gebaseerd op het aan dit besluit gehechte ontwerpbesluit van het Gemengd Landbouwcomité.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 16 september 2019.

Voor de Raad

De voorzitter

  • T. 
    TUPPURAINEN
 

BESLUIT NR. XX/2019 VAN HET GEMENGD LANDBOUWCOMITÉ

van …

tot wijziging van de bijlagen 1 en 2 bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten

HET GEMENGD LANDBOUWCOMITÉ,

Gezien de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten, en met name artikel 11,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

De Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten (hierna “de overeenkomst” genoemd) is op 1 juni 2002 in werking getreden.

 

(2)

In de bijlagen 1 en 2 bij de overeenkomst zijn de tariefconcessies opgenomen die zijn verleend door de Zwitserse Bondsstaat, respectievelijk de Europese Unie (hierna “de partijen” genoemd).

 

(3)

De partijen zijn overeengekomen de bijlagen 1 en 2 bij de overeenkomst te wijzigen naar aanleiding van de laatste herziening van het geharmoniseerd systeem en wegens een fout die bij de laatste aanpassing van bijlage 1 is gemaakt met betrekking tot de tariefconcessie voor hammen zonder been. Voorts is besloten in bijlage 1 bij de overeenkomst de tariefconcessies op te nemen die Zwitserland in 1996 heeft verleend voor honden- en kattenvoer dat voor de verkoop is bestemd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen 1 en 2...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.