NL - wet
Uitvoeringswet EG-verordening 300/2008

Deze wet werd op 24 april 2019 ondertekend en op 16 mei 2019 gepubliceerd (Stb. 2019, 179).

 
Deze wet is gebaseerd op de overweging, dat het noodzakelijk is om de Luchtvaartwet en de Luchtvaartwet BES aan te passen in verband met de uitvoering van Verordening (EG) nr. 300/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 inzake gemeenschappelijke regels op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2320/2002 (PbEU L 97) en de uitvoeringsbepalingen daarvan.

1.

Oorspronkelijk wetsvoorstel


2.

Europeseregelgeving

Ingelogde gebruikers zien hier de regelingen van de Europese Unie die voor deze regeling relevant zijn.