BWBR0042497 NL - wet
Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek Boek 2, enz. (evaluatie Handelsregisterwet 2007, alsmede regeling van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen)

Deze wet werd op 26 juni 2019 ondertekend en op 22 augustus 2019 gepubliceerd (Stb. 2019, 280).

 
Deze wet is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de Handelsregisterwet 2007 te wijzigen naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen in het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de Kamer van Koophandel op te nemen, zodat ter versterking van de rechtszekerheid in het economisch verkeer, de kwaliteit van het handelsregister en de slagvaardigheid van de Kamer van Koophandel bij de uitvoering van de handelsregistertaak worden vergroot.

1.

Oorspronkelijk wetsvoorstel


2.

Wijzigingen van deze regeling

Ingelogde gebruikers zien hier de in werking getreden en de nog niet in werking getreden wijzigingen van deze wet, alsmede de nog bij de Tweede of de Eerste Kamer aanhangige wetsvoorstellen die deze wet beogen te wijzigen.

3.

Geldende tekst

Wet van 26 juni 2019 tot wijziging van de Handelsregisterwet 2007 in verband met de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen in het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de Kamer van Koophandel

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Handelsregisterwet 2007 te wijzigen naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen in het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de Kamer van Koophandel op te nemen, zodat ter versterking van de rechtszekerheid in het economisch verkeer, de kwaliteit van het handelsregister en de slagvaardigheid van de Kamer van Koophandel bij de uitvoering van de handelsregistertaak worden vergroot;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 2.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Handelsregisterwet 2007.]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Wet op de Kamer van Koophandel.]

Artikel IIIa

[Red: Wijzigt de Wet normering topinkomens.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt het voorstel van wet tot wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving (kst. 33980).]

Artikel V

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op de kansspelen, enz. (organiseren van kansspelen op afstand).]

Artikel Va

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel Vb

[Red: Wijzigt de Wet bescherming bedrijfsgeheimen.]

Artikel VI

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel VII

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 26 juni 2019

Willem-Alexander

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

E.D. Wiebes

Uitgegeven de tweeëntwintigste augustus 2019

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

4.

Tekst op wetten.overheid.nl

5.

Wetstechnische informatie