Besluit 2019/1727 - Standpunt EU op de tweede ministeriële bijeenkomst van de Overeenkomst van Bonn over de ministeriële verklaring en het daaraan gehechte strategisch actieplan inzake de Overeenkomst van Bonn (BASAP) 2019‐2025

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Dit besluit is op 16 oktober 2019 gepubliceerd en is op 7 oktober 2019 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Besluit (EU) 2019/1727 van de Raad van 7 oktober 2019 betreffende het namens de Europese Unie op de tweede ministeriële bijeenkomst van de Overeenkomst van Bonn in te nemen standpunt over de ministeriële verklaring en het daaraan gehechte strategisch actieplan inzake de Overeenkomst van Bonn (BASAP) 2019‐2025

officiële Engelstalige titel

Council Decision (EU) 2019/1727 of 7 October 2019 on the position to be adopted on behalf of the European Union at the Second Ministerial Meeting of the Bonn Agreement with regard to the Ministerial Declaration and the Bonn Agreement Strategic Action Plan (BASAP) 2019-2025 annexed thereto
 
Rechtsinstrument Besluit
Wetgevingsnummer Besluit 2019/1727
Origineel voorstel COM(2019)379 NLEN
Celex-nummer i 32019D1727

3.

Key dates

Document 07-10-2019; Datum goedkeuring
Bekendmaking in Publicatieblad 16-10-2019; PB L 263 p. 9-31
Inwerkingtreding 07-10-2019; in werking datum document zie art 2
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

16.10.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 263/9

 

BESLUIT (EU) 2019/1727 VAN DE RAAD

van 7 oktober 2019

betreffende het namens de Europese Unie op de tweede ministeriële bijeenkomst van de Overeenkomst van Bonn in te nemen standpunt over de ministeriële verklaring en het daaraan gehechte strategisch actieplan inzake de Overeenkomst van Bonn (BASAP) 2019‐2025

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name de artikelen 191 en 196, in samenhang met artikel 218, lid 9,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

De Overeenkomst inzake samenwerking bij de bestrijding van verontreiniging van de Noordzee door olie en andere schadelijke stoffen (“de Overeenkomst van Bonn”) (1) is door de Europese Economische Gemeenschap gesloten bij Besluit 84/358/EEG van de Raad (2). De Overeenkomst van Bonn is op 1 september 1989 in werking getreden. De Overeenkomst van Bonn is in 1989 gewijzigd. Die wijzigingen zijn op 1 april 1994 in werking getreden. De Europese Economische Gemeenschap heeft die wijzigingen goedgekeurd bij Besluit 93/540/EEG van de Raad (3).

 

(2)

In 2019 wordt het 50‐jarige jubileum van de Overeenkomst van Bonn gevierd. Bij die gelegenheid zijn de overeenkomstsluitende partijen voornemens een ministeriële verklaring aan te nemen tijdens de tweede ministeriële bijeenkomst van de Overeenkomst van Bonn die op 11 oktober 2019 te Bonn zal worden gehouden in het bijzijn van intergouvernementele organisaties en waarnemers uit naburige regio's die verantwoordelijk zijn voor de bestrijding van verontreiniging van de Noordzee en haar toegangen in ruime zin door olie en andere schadelijke stoffen (de “ministeriële verklaring”).

 

(3)

Gezien de vijftig jaar durende succesvolle samenwerking in het kader van de Overeenkomst van Bonn en in het besef van de gemeenschappelijke voordelen van een nieuwe impuls aan de regionale samenwerking met het oog op preventie van, paraatheid bij en respons op door ongevallen veroorzaakte en illegale verontreiniging van de Noordzee en haar toegangen in ruime zin door maritieme activiteiten, wordt beoogd om in de ministeriële verklaring een gemeenschappelijke visie te formuleren van een Noordzee en haar toegangen in ruime zin die worden gevrijwaard van door ongelukken veroorzaakte, vermijdbare en opzettelijke verontreiniging door de scheepvaart, offshore olie- en gaswinning en andere maritieme activiteiten.

 

(4)

De ministeriële verklaring moet, als krachtige belofte om deze visie te verwezenlijken, blijk geven van de vernieuwde inspanningen van de partijen bij de Overeenkomst van Bonn om de overeengekomen doelstellingen te realiseren en voor een betere preventie, paraatheid en respons te zorgen met betrekking tot verontreiniging van de Noordzee en haar toegangen in ruime zin. Daarom zijn de overeenkomstsluitende partijen van plan het aan de ministeriële verklaring te hechten strategisch actieplan inzake de Overeenkomst van Bonn 2019-2025 vast te stellen, met ambitieuze strategische doelstellingen, operationele doelen en uitvoeringsmaatregelen voor de periode 2019‐2025.

 

(5)

Het is belangrijk om het standpunt vast te stellen dat namens de Unie zal worden ingenomen op de tweede ministeriële bijeenkomst van de Overeenkomst van Bonn, omdat het besluit dat tijdens die conferentie zal worden vastgesteld, rechtsgevolgen zal hebben in de Unie.

 

(6)

Aangezien de Unie partij is bij de Overeenkomst van Bonn en belang heeft bij een betere samenwerking bij de bestrijding van verontreiniging van de Noordzee en haar toegangen in ruime zin, is het passend om de ministeriële verklaring, waarin het daaraan gehechte strategisch actieplan 2019-2025 wordt bekrachtigd, te ondertekenen en ermee in te stemmen,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.