Besluit 2019/1748 - Standpunt EU in het subcomité voor sanitaire en fytosanitaire maatregelen dat is opgericht krachtens de Associatieovereenkomst met Oekraïne over de wijziging van bijlage V bij hoofdstuk 4 van die overeenkomst

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Dit besluit is op 22 oktober 2019 gepubliceerd en is op 7 oktober 2019 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Besluit (EU) 2019/17482019/… van de Raad van 7 oktober 2019 betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het subcomité voor sanitaire en fytosanitaire maatregelen dat is opgericht krachtens de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, over de wijziging van bijlage V bij hoofdstuk 4 van die overeenkomst

officiële Engelstalige titel

Council Decision 2019/1748 of 7 October 2019 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Sanitary and Phytosanitary Management Sub-Committee established by the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part, as regards the modification of Annex V to Chapter 4 of that Agreement
 
Rechtsinstrument Besluit
Wetgevingsnummer Besluit 2019/1748
Origineel voorstel COM(2019)344 NLEN
Celex-nummer i 32019D1748

3.

Key dates

Document 07-10-2019; Datum goedkeuring
Bekendmaking in Publicatieblad 22-10-2019; PB L 268 p. 53-72
Inwerkingtreding 07-10-2019; in werking datum document zie art 3
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

22.10.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 268/53

 

BESLUIT(EU) 2019/17482019/ …VAN DE RAAD

van 7 oktober 2019

betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het subcomité voor sanitaire en fytosanitaire maatregelen dat is opgericht krachtens de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, over de wijziging van bijlage V bij hoofdstuk 4 van die overeenkomst

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, lid 4, eerste alinea, in samenhang met artikel 218, lid 9,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

De Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds (1) (de “associatieovereenkomst”) is op 1 september 2017 in werking getreden.

 

(2)

In artikel 64, lid 1, van de associatieovereenkomst wordt bepaald dat Oekraïne zijn sanitaire en fytosanitaire wetgeving alsmede die op het gebied van dierenwelzijn dient aan te passen aan die van de Unie zoals vastgelegd in bijlage V bij hoofdstuk 4 van de associatieovereenkomst.

 

(3)

Oekraïne heeft toegezegd een alomvattende strategie voor te leggen in de vorm van een lijst van de Uniewetgeving inzake sanitaire en fytosanitaire maatregelen alsmede die op het gebied van dierenwelzijn (de “lijst”), waaraan het voornemens is zijn nationale wetgeving aan te passen. De lijst dient als het referentiedocument te fungeren voor de uitvoering van hoofdstuk 4 (Sanitaire en fytosanitaire maatregelen) van titel IV (Handel en met handel verband houdende aangelegenheden) van de associatieovereenkomst en dient te worden toegevoegd aan bijlage V bij hoofdstuk 4 van de associatieovereenkomst. Bijgevolg dient bijlage V bij hoofdstuk 4 van de associatieovereenkomst te worden gewijzigd door middel van een besluit van het subcomité voor sanitaire en fytosanitaire maatregelen (het “SPS‐subcomité”), zoals bepaald in artikel 74, lid 2, onder c), van de associatieovereenkomst.

 

(4)

Oekraïne heeft in juni 2016 de lijst aan de Commissie voorgelegd. De Unie heeft bij Besluit (EU) 2017/1391 van de Raad (2) zijn standpunt over de wijziging van bijlage V bij hoofdstuk 4 van de associatieovereenkomst op basis van de lijst vastgesteld. Oekraïne heeft kort daarna laten weten dat het nadere verduidelijkingen en wijzigingen noodzakelijk achtte wat betreft de uiterste termijnen voor aanneming, het aanbrengen van correcties, ook met betrekking tot de overlapping van handelingen, en de toevoeging van nieuwe handelingen. Bijgevolg heeft het SPS‐subcomité geen besluit vastgesteld op basis van het bij Besluit (EU) 2017/1391 namens de Unie ingenomen standpunt.

 

(5)

Oekraïne heeft in oktober 2018 een herziene versie van de lijst aan de Commissie voorgelegd. Het SPS-subcomité dient op basis van die herziene versie van de lijst een besluit tot wijziging van bijlage V bij hoofdstuk 4 van de associatieovereenkomst vast te stellen.

 

(6)

Het is passend het namens de Unie in het SPS‐subcomité in te nemen standpunt over de wijziging van bijlage V bij hoofdstuk 4 van de associatieovereenkomst vast te stellen.

 

(7)

Het standpunt van de Unie in het SPS-subcomité moet derhalve inhouden dat de wijziging van bijlage V bij hoofdstuk 4 van de associatieovereenkomst wordt gesteund, zoals vastgelegd in de bijlage bij het ontwerpbesluit van het SPS-subcomité.

 

(8)

Aangezien de bij Besluit (EU) 2017/1391 vastgestelde lijst werd herzien, dient dat besluit te worden ingetrokken,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

  • 1. 
    Het namens de Unie in te nemen standpunt in het...

Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.