Animal welfare: Council adopts conclusions - EU monitor

EU monitor
Woensdag 23 september 2020
kalender

Animal welfare: Council adopts conclusions

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op maandag 16 december 2019.

De Raad i heeft vandaag conclusies over dierenwelzijn aangenomen.

In zijn conclusies verzoekt de Raad de Commissie een nieuwe EU i-strategie voor de bescherming en het welzijn van dieren te ontwikkelen die voortbouwt op de lessen die zijn getrokken uit de strategie voor 2012-2015. De Raad moedigt voorts de Commissie en de lidstaten aan om communicatie- en voorlichtingsactiviteiten voor het publiek te organiseren over de essentiële rol van dierenwelzijn ter bevordering van de diergezondheid, voedselzekerheid en een duurzame agrovoedingssector.

De conclusies onderstrepen het belang van dierenwelzijn, een integraal onderdeel van een duurzame dierlijke productie. Erkend wordt dat de huidige wetgeving verder moet worden geactualiseerd, met name op gebieden als het vervoeren van dieren over lange afstanden, het welzijn van rundvee van meer dan 6 maanden oud en van honden en katten die betrokken zijn bij economische activiteiten, en het slachten van dieren. Zo zullen de meest recente wetenschappelijke kennis en technische ontwikkelingen erin verwerkt kunnen worden.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"