Verordening 2019/2152 - Europese bedrijfsstatistieken en tot intrekking van tien rechtshandelingen op het gebied van bedrijfsstatistieken - EU monitor

EU monitor
Dinsdag 27 oktober 2020
kalender

Verordening 2019/2152 - Europese bedrijfsstatistieken en tot intrekking van tien rechtshandelingen op het gebied van bedrijfsstatistieken

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening is op 17 december 2019 gepubliceerd en is op 6 januari 2020 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EU) 2019/2152 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende Europese bedrijfsstatistieken en tot intrekking van tien rechtshandelingen op het gebied van bedrijfsstatistieken

officiële Engelstalige titel

Regulation (EU) 2019/2152 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on European business statistics, repealing 10 legal acts in the field of business statistics
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 2019/2152
Origineel voorstel COM(2017)114 NLEN
Celex-nummer i 32019R2152

3.

Key dates

Document 27-11-2019; datum van ondertekening
Bekendmaking in Publicatieblad 17-12-2019; PB L 327 p. 1-35
Inwerkingtreding 06-01-2020; in werking datum publicatie +20 zie art 26.1
01-01-2021; Toepassing zie art 26.2
01-01-2022; Toepassing Gedeeltelijke toepassing zie art 26.3
Deadline 01-04-2024; ten laatste zie art 22.2
05-01-2025; zie art 22.2
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

17.12.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 327/1

 

VERORDENING (EU) 2019/2152 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 27 november 2019

betreffende Europese bedrijfsstatistieken en tot intrekking van tien rechtshandelingen op het gebied van bedrijfsstatistieken

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 338, lid 1,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van de Europese Centrale Bank (1),

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure (2),

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

De ontwikkeling, productie en verspreiding van statistische informatie over de economische activiteiten van de ondernemingen in de lidstaten is tot nu toe gebaseerd op een aantal specifieke rechtshandelingen. Deze bestrijken korte termijn- en structurele bedrijfsstatistieken, statistieken over productie, handel binnen en buiten de Unie (internationale handel) in goederen en diensten, buitenlandse filialen, onderzoek en ontwikkeling (O&O), innovatie, en gebruik van informatie- en communicatietechnologieën (ICT) en e‐handel. Voorts is bij Verordening (EG) nr. 177/2008 van het Europees Parlement en de Raad een gemeenschappelijk kader voor ondernemingenregisters voor statistische doeleinden in de Unie vastgesteld (3).

 

(2)

De bestaande structuur, die dus gebaseerd is op afzonderlijke rechtshandelingen, biedt niet de noodzakelijke samenhang tussen de verschillende statistische gebieden en bevordert evenmin een geïntegreerde aanpak van de ontwikkeling, productie en verspreiding van bedrijfsstatistieken. Voor de toepassing van deze verordening hebben Europese bedrijfsstatistieken ook betrekking op statistieken over O&O in het hoger onderwijs, bij de overheid en in de private non-profitsector. Er moet een gemeenschappelijk rechtskader worden vastgesteld om voor samenhang tussen Europese bedrijfsstatistieken te zorgen en om de integratie van de procedures die voor het opstellen van deze statistieken worden gebruikt, te vergemakkelijken.

 

(3)

Beter geïntegreerde statistische procedures op basis van gemeenschappelijke methodologische beginselen, definities en kwaliteitscriteria moeten leiden tot geharmoniseerde statistische gegevens over de structuur, de economische activiteit, de transacties en de prestaties van het bedrijfsleven in de Unie die beantwoorden aan het niveau van relevantie en gedetailleerdheid dat vereist is om aan de behoeften van de gebruikers te voldoen.

 

(4)

Het EuroGroups-register is bedoeld om te bewerkstelligen dat de richtsnoeren van de Unie – zoals Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie (4) – die belangrijk zijn voor Europese bedrijfsstatistieken, op een meer effectieve manier kunnen worden gevolgd, met name met betrekking tot de identificatie van zelfstandige ondernemingen zoals gedefinieerd in artikel 3 van die aanbeveling. Deze richtsnoeren zijn nodig om rechtszekerheid en bedrijfseconomische voorspelbaarheid te bevorderen, alsmede om een gelijk speelveld voor kleine en middelgrote ondernemingen in de Unie te creëren.

 

(5)

Internationale richtsnoeren, zoals het Frascati-handboek, dat betrekking heeft op O&O-statistieken, en het Oslo-handboek, met richtsnoeren voor het verzamelen en interpreteren van gegevens over innovatie, en door de Verenigde Naties, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, het Internationaal Monetair Fonds en andere internationale en supranationale organisaties aangenomen internationale overeenkomsten zijn belangrijk voor Europese bedrijfsstatistieken. Deze richtsnoeren moeten, voor zover mogelijk, worden gevolgd bij de ontwikkeling, productie en verspreiding van statistieken van de Unie, alsmede in het Europees kader voor...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie en tot slot een overzicht van relevante raadplegingen.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.