Vergadering: EP-Commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, Straatsburg - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 28 maart 2020
kalender

Vergadering: EP-Commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, Straatsburg

Europees Parlement Straatsburg
datum 13 februari 2020 09:00 - 09:30
plaats Straatsburg, Frankrijk
locatie Louise Weiss (LOW) i Toon locatie
zaal N1.3
organisatie EP-Commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) i

9.00 - 9.30 uur

Straatsburg

Zaal: Louise Weiss (N1.3)

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 3. 
  Goedkeuring van notulen van vergaderingen

 2-3 december 2019 PV - PE644.958v01-00

*** Elektronische stemming ***

 • 4. 
  Bezwaar op grond van artikel 112: ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad

ENVI/9/02405

2020/2535(RSP)

 

Corapporteurs:

 

Tilly Metz (Verts/ALE)

Günther Sidl (S&D)

Anja Hazekamp (GUE/NGL)

Sirpa Pietikäinen (PPE)

Eleonora Evi (NI)

 

Bevoegd:

 

ENVI

   

 Goedkeuring ontwerpresolutie

 • 5. 
  Bezwaar op grond van artikel 112: ontwerp van uitvoeringsverordening van de Commissie betreffende de niet-goedkeuring van propolisextract als basisstof overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen

ENVI/9/02404

2020/2534(RSP)

 

Rapporteur:

 

Joëlle Mélin (ID)

 

Bevoegd:

 

ENVI

   

 Goedkeuring ontwerpresolutie

 • 6. 
  Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2020

ENVI/9/02212

2019/2211(INI)

 

Rapporteur voor advies:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA - PE646.764v01-00

AM - PE646.849v01-00

Bevoegd:

 

ECON* -

Aurore Lalucq (S&D)

PR - PE645.031v01-00

AM - PE646.869v01-00

 Goedkeuring ontwerpadvies

 Termijn voor de indiening van amendementen: 17 januari 2020, 11.00 uur

*** Einde elektronische stemming ***

 • 7. 
  Rondvraag
 • 8. 
  Volgende vergaderingen

 17 februari 2020, 15.00 - 18.30 uur (Brussel)

 18 februari 2020, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)


1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI)

Deze parlementaire commissie i houdt zich bezig met milieubeleid, volksgezondheid en voedselveiligheid.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie