[E-MAILPROCEDURE] EUZA - Voorbereiding van extra Raad Algemene Zaken op 17 februari 2020 (svp reageren uiterlijk dinsdag 4 februari om 16.00 uur), Den Haag - EU monitor

EU monitor
Vrijdag 3 april 2020
kalender

[E-MAILPROCEDURE] EUZA - Voorbereiding van extra Raad Algemene Zaken op 17 februari 2020 (svp reageren uiterlijk dinsdag 4 februari om 16.00 uur), Den Haag

Gebouw Tweede Kamer in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 4 februari 2020 16:00
plaats Den Haag
locatie Gebouw Tweede Kamer i Toon locatie
zaal locatie onbekend
toegankelijkheid besloten bijeenkomst
organisatie Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken (EU) i

Van: Commissie EU

Verzonden: maandag 3 februari 2020 17:42

Aan: GC-Commissie-EU

Onderwerp: [E-MAILPROCEDURE] EUZA - Voorbereiding van extra Raad Algemene Zaken op 17 februari 2020 (svp reageren uiterlijk dinsdag 4 februari om 16.00 uur)

Aan de leden en plaatsvervangende leden van de vaste commissie voor Europese Zaken

Geachte leden,

Het EU-Raadsvoorzitterschap heeft besloten om een extra Raad Algemene Zaken op 17 februari a.s. in te lassen ter voorbereiding op de informele Europese Top op 20 februari a.s. aangaande het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (zie agenda in bijlage).

In overleg met uw voorzitter en op basis van de beschikbaarheid van de minister van Buitenlandse Zaken zijn er de volgende opties om deze Raad Algemene Zaken in de Kamer voor te bereiden:

 • algemeen overleg plannen op woensdag 12 februari van 15.30 tot 17.30 uur;
 • schriftelijk overleg plannen met inbrengtermijn op maandag 10 februari om 12.00 uur (beantwoording naar de Kamer op donderdagochtend 13 februari);
 • geen voorbereidend overleg plannen.

Ik verzoek u om via een mail aan ‘allen antwoorden’ uiterlijk morgen (dinsdag) 4 februari om 16.00 uur kenbaar te maken naar welke optie uw voorkeur uitgaat.

Zo spoedig mogelijk daarna zal ik u informeren over de uitkomst van deze e-mailprocedure. (*)

Met hartelijke groet,

Griffier vaste commissie voor Europese Zaken

Griffie commissies Internationaal en Ruimtelijk

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018, 2500 EA Den Haag

*Toelichting

De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:

 • 4. 
  Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid. Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 • [E-MAILPROCEDURE] EUZA - Voorbereiding van extra Raad Algemene Zaken op 17 februari 2020 (svp reageren uiterlijk dinsdag 4 februari om 16.00 uur)

  Te behandelen:

  2020Z01924 Brief van lid/fractie/commissie d.d. 4 februari 2020 - H.S. Veldman, voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken[E-MAILPROCEDURE] EUZA - Voorbereiding van extra Raad Algemene Zaken op 17 februari 2020 (svp reageren uiterlijk dinsdag 4 februari om 16.00 uur)

  Besluit: De commissie heeft besloten om een schriftelijk overleg over de extra RAZ te plannen met als inbrengtermijn maandag 10 februari om 12.00 uur.

  2020D04081 [E-MAILPROCEDURE] EUZA - Voorbereiding van extra Raad Algemene Zaken op 17 februari 2020 (svp reageren uiterlijk dinsdag 4 februari om 16.00 uur)

Bijlagen


1.

Commissievergaderingen Tweede Kamer

2.

Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken (EU)

Deze vaste Tweede Kamercommissie i overlegt met de minister van Buitenlandse Zaken en met de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken i over het beleid inzake de Europese samenwerking.

3.

Meer over...