Brief regering; Schriftelijke procedure voor de vaststelling van het besluit van de Raad tot ondertekening en sluiting van het terugtrekkingsakkoord - Lidmaatschap van de Europese Unie - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 11 juli 2020
kalender

Brief regering; Schriftelijke procedure voor de vaststelling van het besluit van de Raad tot ondertekening en sluiting van het terugtrekkingsakkoord - Lidmaatschap van de Europese Unie

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-2020

23 987

Lidmaatschap van de Europese Unie

Nr. 381    BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 januari 2020

Tijdens de Europese Raad in Artikel 50 samenstelling van 17 oktober 2019 bekrachtigden de regeringsleiders het terugtrekkingsakkoord en gaven zij goedkeuring aan de politieke verklaring over het kader van de toekomstige betrekkingen (Kamerstuk 21 501-20, nr. 1486). Op 21 oktober 2019 nam de Raad het besluit tot ondertekening van het terugtrekkingsakkoord aan en werd het concept-besluit tot sluiting goedgekeurd.

In het Verenigd Koninkrijk werd op 22 januari 2020 de Britse parlementaire behandeling van de European Union (Withdrawal Agreement) Bill 2019-20 afgerond en ontving deze op 23 januari jl. koninklijke goedkeuring.

Op 24 januari jl. ondertekenden voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en voorzitter van de Europese Raad Charles Michel het terugtrekkingsakkoord namens de EU en op 25 januari ondertekende ook Britse premier Boris Johnson. Op 29 januari heeft het Europees parlement het terugtrekkingsakkoord goedgekeurd.

Gezien de tijdsdruk om het ratificatieproces aan de zijde van de EU voor 31 januari 2020 af te ronden heeft het Comité van Permanente Vertegenwoordigers in Artikel 50 samenstelling op 22 januari 2020 besloten de schriftelijke procedure te gebruiken voor de vaststelling van het Raadsbesluit tot sluiting van het terugtrekkingsakkoord door de Raad. Het Raadsbesluit tot sluiting van het terugtrekkingsakkoord gaat vergezeld van een gezamenlijke verklaring van de Raad en de Europese Commissie met betrekking tot standpunten van de Unie in het Gemengd Comité en de gespecialiseerde comités en met betrekking tot andere institutionele kwesties (Kamerstuk 23 987, nr. 371). De schriftelijke procedure start in de avond van woensdag 29 januari en loopt af op donderdag 30 januari om 13.00. Het kabinet zal via de schriftelijke procedure instemmen met het Raadsbesluit tot sluiting van het terugtrekkingsakkoord en de verklaring. De verwachting is dat de Raad het Raadsbesluit tot sluiting van het terugtrekkingsakkoord zal vaststellen.

kst-23987-381 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2020

Nadat de Raad het besluit tot sluiting van het terugtrekkingsakkoord heeft vastgesteld, zal de voorzitter van de Raad de Secretaris-Generaal van de Raad, als depositaris, schriftelijk kennisgeven dat de Unie de noodzakelijke interne procedures heeft afgerond. De depositaris zal het VK hiervan op de hoogte brengen.

Met het sluiten van het terugtrekkingsakkoord verlaat het VK definitief de Europese Unie op 31 januari 2020, om 00.00 Nederlandse tijd. Op 1 februari 2020 gaat de in het terugtrekkingsakkoord overeengekomen overgangsperiode van start. Gedurende deze periode zullen de EU en het VK onderhandelen over hun toekomstige relatie, maar blijven EU-wetten en regels in het VK van toepassing.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

S.A. Blok

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 23 987, nr. 381 2


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.