Brief regering; Onderhandelingen uittreding Verenigd Koninkrijk - Betrekkingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk - EU monitor

EU monitor
Maandag 6 april 2020
kalender

Brief regering; Onderhandelingen uittreding Verenigd Koninkrijk - Betrekkingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

35 393

Betrekkingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk

Nr. 2

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 februari 2020

Conform de toezegging van het kabinet omtrent informatievoorziening over het onderhandelingsproces over de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (zie Kamerstuk 23 987, nr. 173) stuur ik u hierbij ter vertrouwelijke inzage documenten ten behoeve van de bijeenkomst van het Comité van permanente vertegenwoordigers van de EU-lidstaten van 12 februari a.s1.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

S.A. Blok

1 Ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

kst-35393-2 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2020

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 393, nr. 2


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.