Besluit 2020/520 - Ondertekening van het protocol bij de Samenwerkingsovereenkomst betreffende een civiel mondiaal satellietnavigatiesysteem (GNSS) tussen de EG en Oekraïne, in verband met de toetreding van Bulgarije, Kroatië en Roemenië tot de EU - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 19 september 2020
kalender

Besluit 2020/520 - Ondertekening van het protocol bij de Samenwerkingsovereenkomst betreffende een civiel mondiaal satellietnavigatiesysteem (GNSS) tussen de EG en Oekraïne, in verband met de toetreding van Bulgarije, Kroatië en Roemenië tot de EU

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Dit besluit is op 15 april 2020 gepubliceerd en is op 18 november 2019 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Besluit (EU) 2020/520 van de Raad van 18 november 2019 betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het protocol bij de Samenwerkingsovereenkomst betreffende een civiel mondiaal satellietnavigatiesysteem (GNSS) tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten en Oekraïne, in verband met de toetreding van de Republiek Bulgarije, de Republiek Kroatië en Roemenië tot de Europese Unie

officiële Engelstalige titel

Council Decision (EU) 2020/520 of 18 November 2019 on the signing, on behalf of the European Union and its Member States, of the Protocol to the Cooperation Agreement on a Civil Global Navigation Satellite System (GNSS) between the European Community and its Member States and Ukraine to take account of the accession of the Republic of Bulgaria, the Republic of Croatia and Romania to the European Union
 
Rechtsinstrument Besluit
Wetgevingsnummer Besluit 2020/520
Origineel voorstel COM(2019)440 NLEN
Celex-nummer i 32020D0520

3.

Key dates

Document 18-11-2019; Datum goedkeuring
Bekendmaking in Publicatieblad 15-04-2020; PB L 117 p. 1-2
Inwerkingtreding 18-11-2019; in werking datum document zie art 3
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

15.4.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 117/1

 

BESLUIT (EU) 2020/520 VAN DE RAAD

van 18 november 2019

betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het protocol bij de Samenwerkingsovereenkomst betreffende een civiel mondiaal satellietnavigatiesysteem (GNSS) tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten en Oekraïne, in verband met de toetreding van de Republiek Bulgarije, de Republiek Kroatië en Roemenië tot de Europese Unie

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 172, in samenhang met artikel 218, lid 5,

Gezien de akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië, en de akte van toetreding van Kroatië, en met name artikel 6, lid 2,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

De Samenwerkingsovereenkomst betreffende een civiel mondiaal satellietnavigatiesysteem (GNSS) tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten en Oekraïne (1) (“de overeenkomst”) is op 1 december 2005 ondertekend en op 1 december 2013 in werking getreden.

 

(2)

Bulgarije en Roemenië zijn op 1 januari 2007 lid geworden van de Unie en Kroatië is op 1 juli 2013 lid geworden van de Unie.

 

(3)

Overeenkomstig artikel 6, lid 2, van de akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië en artikel 6, lid 2, van de akte van toetreding van Kroatië dient de toetreding tot de overeenkomst te worden geregeld door middel van een protocol bij de overeenkomst. Die bepalingen voorzien in een vereenvoudigde procedure waarbij een protocol dient te worden gesloten door de Raad, handelend met eenparigheid van stemmen namens de lidstaten, en door Oekraïne.

 

(4)

De Raad heeft de Commissie op 23 oktober 2006 en op 14 september 2012 gemachtigd onderhandelingen te openen met de betrokken derde landen over de sluiting van protocollen bij de internationale overeenkomsten die door de Unie en haar lidstaten zijn gesloten.

 

(5)

De Commissie heeft de onderhandelingen met Oekraïne over het protocol bij de Samenwerkingsovereenkomst betreffende een civiel mondiaal satellietnavigatiesysteem (GNSS) tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten en Oekraïne, in verband met de toetreding van de Republiek Bulgarije, de Republiek Kroatië en Roemenië tot de Europese Unie (“het protocol”) succesvol afgesloten met de uitwisseling van notes verbales.

 

(6)

Het protocol moet namens de Europese Unie en haar lidstaten worden ondertekend, onder voorbehoud van de sluiting ervan op een latere datum,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Er wordt machtiging verleend voor de ondertekening namens de Europese Unie en haar lidstaten van het protocol bij de Samenwerkingsovereenkomst betreffende een civiel mondiaal satellietnavigatiesysteem (GNSS) tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten en Oekraïne, in verband met de toetreding van de Republiek Bulgarije, de Republiek Kroatië en Roemenië tot de Europese Unie, onder voorbehoud van de sluiting van het protocol. (2)

Artikel 2

De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de persoon (personen) aan te wijzen die bevoegd is (zijn) het protocol namens de Unie en haar lidstaten te ondertekenen.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 18 november 2019.

Voor de Raad

De voorzitter

  • J. 
    LEPPÄ
 

  • (2) 
    De tekst van het protocol zal samen met het besluit betreffende de sluiting ervan worden bekendgemaakt.
 


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.