Verordening 2020/521 - Activering van noodhulp uit hoofde van Verordening (EU) 2016/369, en tot wijziging van de bepalingen ervan rekening houdend met de uitbraak van Covid-19

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening is op 15 april 2020 gepubliceerd en is op 1 februari 2020 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EU) 2020/521 van de Raad van 14 april 2020 tot activering van noodhulp uit hoofde van Verordening (EU) 2016/369, en tot wijziging van de bepalingen ervan rekening houdend met de uitbraak van Covid-19

officiële Engelstalige titel

Council Regulation (EU) 2020/521 of 14 April 2020 activating the emergency support under Regulation (EU) 2016/369, and amending its provisions taking into account the COVID‐19 outbreak
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 2020/521
Origineel voorstel COM(2020)175 NLEN
Celex-nummer i 32020R0521

3.

Key dates

Document 14-04-2020; Datum goedkeuring
Bekendmaking in Publicatieblad 15-04-2020; PB L 117 p. 3-8
Inwerkingtreding 01-02-2020; Toepassing zie art 5
15-04-2020; in werking datum publicatie zie art 5
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

15.4.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 117/3

 

VERORDENING (EU) 2020/521 VAN DE RAAD

van 14 april 2020

tot activering van noodhulp uit hoofde van Verordening (EU) 2016/369, en tot wijziging van de bepalingen ervan rekening houdend met de uitbraak van Covid-19

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 122, lid 1,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

De Covid-19-crisis, die op 11 maart 2020 door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) tot een pandemie is uitgeroepen, heeft de samenleving en de economie van de Unie zwaar getroffen en heeft de lidstaten ertoe genoodzaakt een reeks buitengewone maatregelen te treffen.

 

(2)

Bovenop de economische en sociale gevolgen van de pandemie heeft de crisis de gezondheidszorgstelsels van de lidstaten zwaar onder druk gezet. De lidstaten worden geconfronteerd met een toegenomen behoefte aan met name medische uitrusting en benodigdheden, essentiële openbare diensten en productiecapaciteit voor dergelijke materialen.

 

(3)

Gezien de beperkingen als gevolg van de snelle verspreiding van het virus zijn snelle en gediversifieerde maatregelen nodig om de Unie in staat te stellen als geheel en in een geest van solidariteit de crisis het hoofd te bieden. Die maatregelen moeten er met name op gericht zijn om overal waar dat nodig is als gevolg van de huidige Covid-19-crisis, levens te redden, menselijk leed te voorkomen en te verlichten en de menselijke waardigheid te behouden.

 

(4)

De grootschalige en grensoverschrijdende aard en gevolgen van de Covid-19-uitbraak vereisen een alomvattende reactie. De maatregelen in het kader van het bij Besluit nr. 1313/2013/EU van het Europees Parlement en de Raad (1) vastgestelde Uniemechanisme voor civiele bescherming (“rescEU”) en andere bestaande instrumenten van de Unie hebben een beperkte reikwijdte en maken het derhalve niet mogelijk afdoende te reageren en de grootschalige gevolgen van de Covid-19-crisis in de Unie doeltreffend aan te pakken.

 

(5)

Daarom is het noodzakelijk de noodhulp uit hoofde van Verordening (EU) 2016/369 van de Raad (2) te activeren.

 

(6)

Om de mate van flexibiliteit te kunnen bieden die nodig is met het oog op een langdurige gecoördineerde respons in onvoorziene omstandigheden, zoals het geval is voor de Covid-19-crisis, bijvoorbeeld door het verstrekken van medische benodigdheden en geneesmiddelen, herstelmaatregelen en relevant medisch onderzoek, moet er in afwijking van artikel 114, lid 2, eerste alinea, van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad (3) voor worden gezorgd dat tijdens de activeringsperiode gedane begrotingsvastleggingen gedurende de hele activeringsperiode kunnen worden gebruikt voor het aangaan van juridische verbintenissen. Dit mag geen afbreuk doen aan de verplichting om conform de in die alinea vervatte n+1-regel ook de kosten te dekken van overeenkomstige juridische verbintenissen die na de activeringsperiode zijn aangegaan. De in het kader van dergelijke juridische verbintenissen gemaakte kosten moeten gedurende de volledige uitvoeringsperiode subsidiabel zijn.

 

(7)

Met het oog op een gelijke behandeling van en een gelijk speelveld voor de lidstaten moet het mogelijk zijn dat kosten met terugwerkende kracht vanaf de datum van activering van de noodhulp subsidiabel zijn, ook voor acties die al voltooid zijn, mits die acties na die datum van start zijn gegaan.

 

(8)

Om ervoor te zorgen dat de uit hoofde van Verordening (EU) 2016/369 verleende noodhulp van subsidiaire aard blijft, moet die steun louter een aanvulling zijn op bijstand die beschikbaar is gemaakt uit hoofde van andere Unie-instrumenten.

 

(9)

In...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.