Verordening 2020/1108 - Wijziging van Verordening (EU) 2017/2454 wat betreft de toepassingsdata in respons op de COVID‐19-pandemie - EU monitor

EU monitor
Donderdag 29 oktober 2020
kalender

Verordening 2020/1108 - Wijziging van Verordening (EU) 2017/2454 wat betreft de toepassingsdata in respons op de COVID‐19-pandemie

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening is op 29 juli 2020 gepubliceerd en is op 18 augustus 2020 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EU) 2020/1108 van de Raad van 20 juli 2020 tot wijziging van Verordening (EU) 2017/2454 wat betreft de toepassingsdata in respons op de COVID‐19-pandemie

officiële Engelstalige titel

Council Regulation (EU) 2020/1108 of 20 July 2020 amending Regulation (EU) 2017/2454 as regards the dates of application in response to the COVID‐19 pandemic
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 2020/1108
Origineel voorstel COM(2020)201 NLEN
Celex-nummer i 32020R1108

3.

Key dates

Document 20-07-2020; Datum goedkeuring
Bekendmaking in Publicatieblad 29-07-2020; PB L 244 p. 1-2
Inwerkingtreding 18-08-2020; in werking datum publicatie +20 zie art 2
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

29.7.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 244/1

 

VERORDENING (EU) 2020/1108 VAN DE RAAD

van 20 juli 2020

tot wijziging van Verordening (EU) 2017/2454 wat betreft de toepassingsdata in respons op de COVID‐19-pandemie

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 113,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van het Europees Parlement (1),

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (2),

Handelend volgens een bijzondere wetgevingsprocedure,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

In Verordening (EU) nr. 904/2010 van de Raad (3) zijn voorschriften betreffende de uitwisseling en de opslag van inlichtingen door de lidstaten vastgesteld met het oog op de invoering van de bijzondere regelingen als bedoeld in titel XII, hoofdstuk 6, van Richtlijn 2006/112/EG van de Raad (4).

 

(2)

Die bepalingen zijn gewijzigd bij Verordening (EU) 2017/2454 van de Raad (5), ter uitbreiding van het toepassingsgebied van die bijzondere regelingen en ter invoering van een nieuwe regeling. Die wijzigingen moeten met ingang van 1 januari 2021 worden toegepast.

 

(3)

Op 30 januari 2020 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de COVID‐19-uitbraak uitgeroepen tot noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang. Op 11 maart 2020 heeft de WHO de COVID‐19-uitbraak uitgeroepen tot pandemie. De COVID‐19-pandemie heeft alle lidstaten getroffen. Vanwege de alarmerende toename van het aantal gevallen en het gebrek aan doeltreffende middelen om de COVID‐19-pandemie onmiddellijk het hoofd te bieden, hebben tal van lidstaten een nationale noodtoestand uitgeroepen.

 

(4)

De COVID‐19-pandemie vormt een onverwachte en ongekende noodtoestand die alle lidstaten zwaar treft en hen verplicht op nationaal niveau onmiddellijk actie te ondernemen door voor andere onderwerpen gereserveerde middelen over te hevelen om de huidige crisis met voorrang aan te pakken. Als gevolg van deze crisis ondervinden verscheidene lidstaten moeilijkheden bij het voltooien van de ontwikkeling van de IT-systemen die nodig zijn om Verordening (EU) 2017/2454 met ingang van 1 januari 2021 toe te passen. Sommige lidstaten hebben daarom om uitstel van de toepassingsdata van Verordening (EU) 2017/2454 verzocht.

 

(5)

Gezien de uitdagingen waarmee de lidstaten geconfronteerd worden bij het aanpakken van de COVID‐19-crisis, en het feit dat de nieuwe bepalingen uitgaan van het beginsel dat alle lidstaten hun IT-systemen moeten actualiseren om Verordening (EU) 2017/2454 te kunnen toepassen, en te zorgen voor het verzamelen en doorgeven van informatie en voor betalingen in het kader van de gewijzigde regelingen, moeten de toepassingsdata van die verordening met zes maanden worden uitgesteld. Een uitstel van zes maanden is passend, aangezien de vertraging zo kort mogelijk moet worden gehouden om de extra begrotingsverliezen voor de lidstaten tot een minimum te beperken.

 

(6)

Gelet op de aanzienlijke gevolgen van de economische verstoringen en de eventuele bijkomende moeilijkheden door de COVID‐19-pandemie, en om de nieuwe voorschriften inzake btw op e‐commerce correct en tijdig te kunnen toepassen, zou de Commissie nauw met de betrokken lidstaten kunnen samenwerken om toe te zien op de aanpassing van de nationale IT-systemen en zo nodig technische bijstand te verlenen.

 

(7)

Verordening (EU) 2017/2454 dient daarom dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EU) 2017/2454 wordt als volgt gewijzigd:

 

1)

In artikel 1 wordt punt 7 als volgt gewijzigd:

 

a)

onder a) wordt de titel van afdeling 2 vervangen door:

“Bepalingen...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.