Voorstel van wet - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake het Steun-en herstel-pakket)

Dit voorstel van wet i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 35541 - Wijziging begroting Economische Zaken en Klimaat 2020 (Steun-en herstel-pakket) i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake het Steun-en herstel-pakket); Voorstel van wet; Voorstel van wet
Document­datum 31-08-2020
Publicatie­datum 31-08-2020
Nummer KST355411
Kenmerk 35541, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

35 541

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake het Steun- en herstelpakket)

Nr. 1

VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 28 augustus 2020

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat/staten geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 28 augustus van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 28 augustus, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 28 augustus.

kst-35541-1 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2020

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

3

O

*->

W

*

ra

O

c

£

o

w

u>

ra

£

fi.

fi.

c

0)

;u

o

£

5

c

ra

c

ra

*

ra

E

o

c

o

o

LU

+- O

2 o

ra c ra ra E o

O "U c © '5 -a 0 ~

u> 5

ra 5

¦ö 3 0) 2 C Ö.

» ® 'N (RT

O o o o o

Csi LO

O o o o r*- o

o o o o <D O

PO 05 r- '

Is** O

Is*. PO

LO O

r-* o (O o oo <o

CT5 PO CO Is*. LO CM (O O (O

td po po

CT5 PO CO Is*. LO CM (O O (O

td po po

00 <o

00 CM

r-m PO

CO LO CM

ra c

"O ©

ra E w ®

© TJ O) C ©

O LO 05 O LO PO

CM CM PO LO

<o a>

£ £ 'ra c ra 2 ra ^ o) ® o t £ c ra

¦o c E

'¦P o

(T5    T-!    !

h- (O «- •

ra o)

05 .

ra

c -ë ®

.ic &

ü £ i

O 0) Q. O > ^

^ (e ra

.2 ra E

E> E c

2 = s,

ra 0 e ra ^ 'e

05 e o v- ra »-ra > O

£ 05 05

co O m w H-

© .£ = O 0 1:5 0 > C Q. C 0 0 0 LU iO LU

¦K CL 05

.2 Q. O

z < z

II

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 541, nr. 1 3


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.