Voorstel van wet - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021

Dit voorstel van wet i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 35570 VIII - Vaststelling begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021; Voorstel van wet; Voorstel van wet
Document­datum 15-09-2020
Publicatie­datum 15-09-2020
Nummer KST35570VIII1
Kenmerk 35570 VIII, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2020

2021

35 570 VIII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021

Nr. 1

VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 15 september 2020

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat voor het jaar 2021 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 2021 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

 

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (bedragen x € 1.000)

Art. Omschrijving    Vastgestelde begroting

 

Verplichtingen

Uitgaven

 

Ontvangsten

Totaal

42.881.974

43.683.553

 

1.444.964

 

Onderwijs, Cultuur en

Wetenschap

Beleidsartikelen

20.605.898

21.373.659

 

1.262.412

Beroepsonderwijs en

4 volwasseneneducatie

4.753.179

4.838.265

 

4.000

6 Hoger beroepsonderwijs

3.636.053

3.688.678

 

1.213

7 Wetenschappelijk onderwijs

5.603.099

5.552.647

 

16

8 Internationaal beleid

11.855

11.855

 

99

11 Studiefinanciering

4.767.938

4.767.938

 

1.005.737

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en

12 schoolkosten

72.432

72.432

 

3.167

13 Lesgelden

13.997

13.997

 

247.018

14 Cultuur

331.519

1.001.772

 

494

Onderzoek en

16 wetenschapsbeleid

1.134.046

1.134.749

 

101

25 Emancipatie

4.601

14.147

 

0

Niet-beleidsartikelen

91 Nog onverdeeld

0

0

 

0

95 Apparaat kerndepartement

277.179

277.179

 

567

 

Basis- en Voortgezet onderwijs en Media

Beleidsartikelen

22.276.076

22.309.894

 

182.552

1 Primair onderwijs

12.172.752

12.142.752

 

10.461

3 Voortgezet onderwijs

8.906.351

8.970.169

 

7.391

Arbeidsmarkt- en

9 personeelsbeleid

163.803

163.803

 

9.000

15 Media

1.033.170

1.033.170

 

155.700

 

Vastgestelde begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen voor het jaar 2021 (bedragen x € 1.000)

Naam

 

Baten

Lasten

Saldo baten en lasten

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

 

318.935

318.935

0

Nationaal Archief (NA)

 

44.221

44.221

0

Totaal

 

363.156

363.156

0

Naam

Totaal

Totaal

 

kapitaaluitgaven

kapitaalontvangsten

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

54.500

33.200

Nationaal Archief (NA)

17.727

11.400

Totaal

72.227

44.600

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 570 VIII, nr. 1 3


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.