Voorstel van wet - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021

Dit voorstel van wet i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 35570 XIII - Vaststelling begroting Economische Zaken en Klimaat 2021 i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021; Voorstel van wet; Voorstel van wet
Document­datum 15-09-2020
Publicatie­datum 15-09-2020
Nummer KST35570XIII1
Kenmerk 35570 XIII, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2020

2021

35 570 XIII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar

2021

Nr. 1

VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 15 september 2020

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat voor het jaar 2021 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2021 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (bedragen x € 1.000)

Art. Omschrijving    Vastgestelde begroting

Verplichtingen Uitgaven    Ontvangsten

Totaal    11.561.397    7.836.756    4.815.959

 

Beleidsartikelen

11.275.084

7.550.443

4.790.967

1 Goed functionerende economie en markten

280.737

239.028

439.858

2 Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei

3.944.399

2.950.996

153.738

3 Toekomstfonds

250.348

265.316

44.000

4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering

6.077.587

3.373.090

3.379.371

5 Een veilig Groningen met perspectief

722.013

722.013

774.000

 

Niet-beleidsartikelen

286.313

286.313

24.992

40 Apparaat

286.313

286.313

24.992

41 Nog onverdeeld

0

0

0

 

Vastgestelde begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen voor het jaar 2021 (bedragen x € 1.000)

Naam

Baten

Lasten

Saldo baten en lasten

Agentschap Telecom

60.435

60.435

0

Dienst ICT Uitvoering

302.203

302.203

0

Nederlandse Emissieautoriteit

11.047

11.047

0

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

772.836

772.836

0

Totaal

1.146.521

1.146.521

0

Vastgestelde begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen voor het jaar 2021 (bedragen x € 1.000)

 

Naam

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Agentschap Telecom

9.365

5.765

Dienst ICT Uitvoering

63.212

32.000

Nederlandse Emissieautoriteit

0

400

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

43.806

29.200

Totaal

116.383

67.365

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 570 XIII, nr. 1 3


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.