Voorstel van wet - Voorstel van wet van het lid Bromet tot wijziging van de Waterschapswet en de Kieswet in verband met het volledig democratiseren van de waterschapsbesturen

Dit voorstel van wet i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 35608 - Initiatiefvoorstel Schrappen van de geborgde zetels voor de categorie bedrijven, het schrappen van de eis dat ten minste één lid van het dagelijks bestuur houder is van een geborgde zetel en het introduceren van een vaste verdeling van de resterende geborgde zetels i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van wet van het lid Bromet tot wijziging van de Waterschapswet en de Kieswet in verband met het volledig democratiseren van de waterschapsbesturen; Voorstel van wet (initiatiefvoorstel); Voorstel van wet
Document­datum 22-10-2020
Publicatie­datum 22-10-2020
Nummer KST356082
Kenmerk 35608, nr. 2
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2020-

2021

35 608

Voorstel van wet van het lid Bromet tot wijziging van de Waterschapswet en de Kieswet in verband met het volledig democratiseren van de waterschapsbesturen

Nr. 2

VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Waterschapswet en de Kieswet te wijzigen om de geborgde zetels bij waterschapsbesturen af te schaffen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I WIJZIGING WATERSCHAPSWET

De Waterschapswet wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 12 komt te luiden:

Artikel 12

Het algemeen bestuur vertegenwoordigt de ingezetenen bij de uitoefening van de taken van het waterschap.

B

In artikel 13 vervallen het tweede en derde lid, alsmede de aanduiding «1.» voor het eerste lid.

C

Artikel 14 vervalt.

kst-35608-2 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2020

Titel II, hoofdstuk IV, § 2, vervalt.

In artikel 28, tweede lid, vervalt «bedoelde bevoegdheid», en vervalt «en artikel 19, eerste lid».

F

Artikel 29 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het eerste lid wordt «zijn de artikelen 12, 13 en 14 van toepassing» vervangen door «is artikel 13 van toepassing» en vervalt «in artikel 13, eerste lid».
 • 2. 
  In het tweede lid vervalt «bestemd voor vertegenwoordigers van de categorie van belanghebbenden, bedoeld in artikel 12, tweede lid, onderdeel a,».

G

Artikel 31 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het eerste lid vervalt de tweede volzin.
 • 2. 
  Het derde lid vervalt.

In artikel 31b vervalt «, behorende bij de categorie van belanghebbenden, bedoeld in artikel 12, tweede lid, onderdeel a,».

I

Artikel 33, vierde lid, vervalt.

In artikel 40, eerste lid, vervalt «, waarvan ten minste één lid een vertegenwoordiger is van een van de categorieën van belanghebbenden bedoeld in artikel 12, tweede lid, onderdelen b, c of d».

ARTIKEL II WIJZIGING KIESWET

In artikel A 1 van de Kieswet wordt in de definitie van algemeen bestuur «voor zover het leden betreft van de categorie, bedoeld in artikel 12, tweede lid, onderdeel a, van de Waterschapswet» vervangen door «als bedoeld in artikel 12 van de Waterschapswet».

ARTIKEL III INWERKINGTREDING

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende onderdelen verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 608, nr. 2 3


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.