Besluit 2020/1747 - Standpunt in het Gemengd Comité EU-Japan betreffende een economisch partnerschap, met betrekking tot de wijziging van de aanhangsels 2-C-1 en 2-C-2 van bijlage 2-C betreffende motorvoertuigen en onderdelen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Dit besluit is op 23 november 2020 gepubliceerd en is op 20 november 2020 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Besluit (EU) 2020/1747 van de Raad van 20 november 2020 betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in het Gemengd Comité dat is opgericht krachtens de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Japan betreffende een economisch partnerschap, met betrekking tot de wijziging van de aanhangsels 2-C-1 en 2-C-2 van bijlage 2-C betreffende motorvoertuigen en onderdelen

officiële Engelstalige titel

Council Decision (EU) 2020/1747 of 20 November 2020 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Joint Committee established under the Agreement between the European Union and Japan for an Economic Partnership, as regards the amendment of Appendices 2-C-1 and 2-C-2 to Annex 2-C on Motor Vehicles and Parts
 
Rechtsinstrument Besluit
Wetgevingsnummer Besluit 2020/1747
Origineel voorstel COM(2020)678 NLEN
Celex-nummer i 32020D1747

3.

Key dates

Document 20-11-2020; Datum goedkeuring
Bekendmaking in Publicatieblad 23-11-2020; PB L 393 p. 17-18
Inwerkingtreding 20-11-2020; in werking datum document zie art 2
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

23.11.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 393/17

 

BESLUIT (EU) 2020/1747 VAN DE RAAD

van 20 november 2020

betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in het Gemengd Comité dat is opgericht krachtens de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Japan betreffende een economisch partnerschap, met betrekking tot de wijziging van de aanhangsels 2-C-1 en 2-C-2 van bijlage 2-C betreffende motorvoertuigen en onderdelen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, lid 4, eerste alinea, in samenhang met artikel 218, lid 9,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

De Overeenkomst tussen de Europese Unie en Japan betreffende een economisch partnerschap (1) (“de overeenkomst”) is op 1 februari 2019 in werking getreden.

 

(2)

Bijlage 2-C bij de overeenkomst, betreffende motorvoertuigen en onderdelen, bevat in aanhangsel 2-C-1 een lijst van VN-reglementen die door beide partijen worden toegepast, en in aanhangsel 2-C-2 een lijst van VN-reglementen die door een van de partijen worden toegepast en door de andere partij nog niet in aanmerking zijn genomen.

 

(3)

Sinds de ondertekening van de overeenkomst en als gevolg van de vooruitgang bij de regelgevingsbesprekingen in het kader van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (VN/ECE), passen beide partijen thans twee aanvullende VN-reglementen toe die niet in aanhangsel 2-C-1 waren opgenomen. Bovendien worden twee VN-reglementen die in aanhangsel 2-C-2 waren opgenomen thans door beide partijen toegepast en die reglementen moeten worden opgenomen in aanhangsel 2-C-1. Aanhangsels 2-C-1 en 2-C-2 moeten derhalve worden bijgewerkt overeenkomstig artikel 9 van bijlage 2-C van de overeenkomst. Een dergelijke bijwerking zal marktdeelnemers meer rechtszekerheid bieden wat betreft het regelgevingskader van de preferentiële handelsbetrekkingen tussen de partijen.

 

(4)

Ingevolge artikel 23.2, lid 3, en lid 4, onder b), van de overeenkomst kan het Gemengd Comité overeenkomstig de respectieve interne wettelijke procedures van de partijen besluiten tot wijziging van de aanhangsels 2-C-1 en 2-C-2 van bijlage 2-C bij de overeenkomst vaststellen.

 

(5)

Aangezien het voorgestelde besluit van het Gemengd Comité voor de Unie bindend zal zijn, is het passend het standpunt te bepalen dat namens de Unie in het Gemengd Comité moet worden ingenomen.

 

(6)

Het standpunt van de Unie in het Gemengd Comité moet derhalve worden gebaseerd op het ontwerpbesluit van het Gemengd Comité,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het standpunt dat namens de Unie moet worden ingenomen in het Gemengd Comité dat is ingesteld bij de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Japan betreffende een economisch partnerschap, met betrekking tot de wijziging van de aanhangsels 2-C-1 en 2-C-2 van bijlage 2-C bij de overeenkomst, wordt gebaseerd op het ontwerpbesluit van dat Gemengd Comite (2).

Artikel 2

Dit besluit is treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 20 november 2020.

Voor de Raad

De voorzitter

  • M. 
    ROTH
 

  • (2) 
    Zie document ST 12431/20 op http://register.consilium.europa.eu
 


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.