Besluit 2020/1787 - Standpunt EU in het ACS‐EU-Comité van ambassadeurs over de wijziging van Besluit nr. 3/2019 van het ACS‐EU-Comité van ambassadeurs tot vaststelling van overgangsmaatregelen op grond van artikel 95, lid 4, van de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Dit besluit is op 1 december 2020 gepubliceerd en is op 23 november 2020 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Besluit (EU) 2020/1787 van de Raad van 23 november 2020 betreffende het namens de Europese Unie in het ACS‐EU-Comité van ambassadeurs in te nemen standpunt over de wijziging van Besluit nr. 3/2019 van het ACS‐EU-Comité van ambassadeurs tot vaststelling van overgangsmaatregelen op grond van artikel 95, lid 4, van de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst

officiële Engelstalige titel

Council Decision (EU) 2020/1787 of 23 November 2020 on the position to be taken, on behalf of the European Union, within the ACP-EU Committee of Ambassadors, as regards the amendment of Decision No 3/2019 of the ACP-EU Committee of Ambassadors to adopt transitional measures pursuant to Article 95(4) of the ACP-EU Partnership Agreement
 
Rechtsinstrument Besluit
Wetgevingsnummer Besluit 2020/1787
Origineel voorstel COM(2020)432 NLEN
Celex-nummer i 32020D1787

3.

Key dates

Document 23-11-2020; Datum goedkeuring
Bekendmaking in Publicatieblad 01-12-2020; PB L 403 p. 8-9
Inwerkingtreding 23-11-2020; in werking datum document zie art 2
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

1.12.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 403/8

 

BESLUIT (EU) 2020/1787 VAN DE RAAD

van 23 november 2020

betreffende het namens de Europese Unie in het ACS‐EU-Comité van ambassadeurs in te nemen standpunt over de wijziging van Besluit nr. 3/2019 van het ACS‐EU-Comité van ambassadeurs tot vaststelling van overgangsmaatregelen op grond van artikel 95, lid 4, van de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 217, in samenhang met artikel 218, lid 9,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

De Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds (1) (“de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst”), werd ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000 en is op 1 april 2003 in werking getreden. Het moet overeenkomstig Besluit nr. 3/2019 van het ACS‐EU-Comité van ambassadeurs (2) (“besluit over overgangsmaatregelen”) tot en met 31 december 2020 worden toegepast.

 

(2)

Overeenkomstig artikel 95, lid 4, eerste alinea, van de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst zijn de onderhandelingen over een nieuwe ACS-EU-partnerschapsovereenkomst (“de nieuwe overeenkomst”) in september 2018 van start gegaan. Aangezien de nieuwe overeenkomst niet gereed zal zijn om uiterlijk 31 december 2020, de datum waarop het huidige rechtskader afloopt, te worden toegepast door, onder meer, vertragingen als gevolg van de COVID-19-pandemie, is het noodzakelijk het besluit over overgangsmaatregelen te wijzigen zodat de toepassing van de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst tot en met 30 november 2021 kan worden verlengd.

 

(3)

In artikel 95, lid 4, tweede alinea, van de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst is bepaald dat de ACS-EU-Raad van ministers overgangsmaatregelen kan vaststellen die nodig kunnen zijn totdat de nieuwe overeenkomst in werking treedt.

 

(4)

Op grond van artikel 15, lid 4, van de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst heeft de ACS-EU-Raad van ministers op 23 mei 2019 de bevoegdheid om overgangsmaatregelen vast te stellen gedelegeerd aan het ACS-EU-Comité van ambassadeurs (3). Het is derhalve aan het ACS-EU-Comité van ambassadeurs op grond van artikel 95, lid 4, van de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst om de overgangsmaatregelen te wijzigen.

 

(5)

Het is passend om het standpunt te bepalen dat namens de Unie moet worden ingenomen in het ACS-EU-Comité van ambassadeurs, aangezien de beoogde handeling voor de Unie bindend zal zijn.

 

(6)

De bepalingen va de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst zal van toepassing blijven met het doel de continuïteit in de betrekkingen tussen de Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de ACS-staten, anderzijds, te handhaven. De gewijzigde overgangsmaatregelen zijn derhalve niet bedoeld om de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst te wijzigen als bepaald in artikel 95, lid 3, daarvan,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het namens de Unie in het ACS-EU-Comité van ambassadeurs in te nemen standpunt, op grond van artikel 95, lid 4, van de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst, is dat Besluit nr. 3/2019 van het ACS-EU-Comité van ambassadeurs moet worden gewijzigd om de toepassing van de bepalingen van ACS-EU-partnerschapsovereenkomst tot en met 30 november 2021 te verlengen, of, indien dat eerder is, tot de inwerkingtreding van de nieuwe overeenkomst of de voorlopige toepassing ervan tussen de Unie en de ACS-staten.

De bepalingen van de ACS‐EU-partnerschapsovereenkomst worden toegepast in overeenstemming met het voorwerp en doel van artikel 95, lid 4, ervan.

Artikel 2

Dit besluit is treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 23 november 2020.

Voor de Raad

De...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.