Besluit 2020/2060 - Standpunt EU in het Handelscomité dat is opgericht bij de tussentijdse partnerschapsovereenkomst met de Stille-Oceaanstaten in verband met de wijziging van die overeenkomst in verband met de toetreding van Samoa en van de Salomonseilanden

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Dit besluit is op 15 december 2020 gepubliceerd en is op 7 december 2020 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Besluit (EU) 2020/2060 van de Raad van 7 december 2020 betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in het Handelscomité dat is opgericht bij de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Stille-Oceaanstaten, anderzijds, in verband met de wijziging van die overeenkomst teneinde rekening te houden met de toetreding van de Onafhankelijke Staat Samoa en van de Salomonseilanden

officiële Engelstalige titel

Council Decision (EU) 2020/2060 of 7 December 2020 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Trade Committee established under the Interim Partnership Agreement between the European Community, of the one part, and the Pacific States, of the other part, as regards the amendment to that Agreement to take account of the accession of the Independent State of Samoa and of Solomon Islands
 
Rechtsinstrument Besluit
Wetgevingsnummer Besluit 2020/2060
Origineel voorstel COM(2020)273 NLEN
Celex-nummer i 32020D2060

3.

Key dates

Document 07-12-2020; Datum goedkeuring
Bekendmaking in Publicatieblad 15-12-2020; PB L 424 p. 23-24
Inwerkingtreding 07-12-2020; in werking datum document zie art 2
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

15.12.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 424/23

 

BESLUIT (EU) 2020/2060 VAN DE RAAD

van 7 december 2020

betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in het Handelscomité dat is opgericht bij de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Stille-Oceaanstaten, anderzijds, in verband met de wijziging van die overeenkomst teneinde rekening te houden met de toetreding van de Onafhankelijke Staat Samoa en van de Salomonseilanden

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, lid 4, eerste alinea, in samenhang met artikel 218, lid 9,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

De tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Stille-Oceaanstaten, anderzijds (1) (hierna de “overeenkomst” genoemd), die voorziet in een kader voor een economische partnerschapsovereenkomst, is op 30 juli 2009 ondertekend in Londen. De overeenkomst wordt voorlopig toegepast door de Onafhankelijke Staat Papoea-Nieuw-Guinea en de Republiek Fiji sinds respectievelijk 20 december 2009 en 28 juli 2014.

 

(2)

Artikel 80 van de overeenkomst bepaalt dat de andere eilandstaten in de Stille Oceaan kunnen toetreden. Bij Besluiten (EU) 2018/1908 (2) en (EU) 2020/409 (3) heeft de Raad de toetreding van de Onafhankelijke Staat Samoa (Samoa) en de toetreding van de Salomonseilanden tot de overeenkomst goedgekeurd. Samoa is tot de overeenkomst toegetreden op 21 december 2018 en past deze voorlopig toe sinds 31 december 2018. De Salomonseilanden zijn op 7 mei 2020 tot de overeenkomst toegetreden en passen deze sinds 17 mei 2020 voorlopig toe.

 

(3)

Naar aanleiding van de toetreding van Samoa en de Salomonseilanden moet bijlage II bij de overeenkomst worden gewijzigd om het aanbod voor markttoegang van deze landen aan die bijlage toe te voegen.

 

(4)

Bij artikel 68 van de overeenkomst is het Handelscomité opgericht dat alle aangelegenheden behandelt die voor de tenuitvoerlegging van de overeenkomst noodzakelijk zijn.

 

(5)

De Raad heeft bij Besluit (EU) 2019/1707 (4) het namens de Unie in het Handelscomité in te nemen standpunt met betrekking tot deze wijzigingen vastgesteld. Tijdens zijn zevende vergadering, op 3 en 4 oktober 2019, heeft het Handelscomité een aanbeveling aan de partijen bij de overeenkomst goedgekeurd, waarin onder meer werd aanbevolen de overeenkomst te wijzigen teneinde rekening te houden met de toetreding van de Onafhankelijke Staat Samoa en met toekomstige toetredingen van andere eilandstaten in de Stille Oceaan.

 

(6)

In artikel 13 van de overeenkomst is bepaald dat het Handelscomité kan overeenkomen bijlage II op elke passend geachte manier te wijzigen. Tijdens zijn achtste vergadering kan het Handelscomité dienovereenkomstig die technische wijziging aanbrengen in de overeenkomst teneinde rekening te houden met de toetreding van Samoa en van de Salomonseilanden.

 

(7)

De Unie moet het standpunt bepalen dat in het Handelscomité tijdens de achtste vergadering daarvan moet worden ingenomen met betrekking tot de voorgestelde wijziging.

 

(8)

Het standpunt dat door de Unie in het Handelscomité tijdens de achtste vergadering daarvan wordt ingenomen, moet derhalve worden gebaseerd op het ontwerpbesluit van het Handelscomité,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het standpunt dat namens de Unie moet worden ingenomen tijdens de achtste vergadering van het Handelscomité in verband met de wijziging van de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Stille-Oceaanstaten, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.