Besluit 2020/2061 - Standpunt EU in het Handelscomité dat is opgericht krachtens de tussentijdse partnerschapsovereenkomst met de Stille Oceaanstaten met betrekking tot de vaststelling van het reglement van orde van het Handelscomité en het reglement van orde van de speciale comités

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Dit besluit is op 15 december 2020 gepubliceerd en is op 7 december 2020 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Besluit (EU) 2020/2061 van de Raad van 7 december 2020 betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in het Handelscomité dat is opgericht krachtens de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Stille Oceaanstaten, anderzijds, met betrekking tot de vaststelling van het reglement van orde van het Handelscomité en het reglement van orde van de speciale comités

officiële Engelstalige titel

Council Decision (EU) 2020/2061 of 7 December 2020 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Trade Committee established under the Interim Partnership Agreement between the European Community, of the one part, and the Pacific States, of the other part, as regards the establishment of the Rules of Procedure of the Trade Committee and the Rules of Procedure of the Special Committees
 
Rechtsinstrument Besluit
Wetgevingsnummer Besluit 2020/2061
Origineel voorstel COM(2020)374 NLEN
Celex-nummer i 32020D2061

3.

Key dates

Document 07-12-2020; Datum goedkeuring
Bekendmaking in Publicatieblad 15-12-2020; PB L 424 p. 25-26
Inwerkingtreding 07-12-2020; in werking datum document zie art 3
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

15.12.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 424/25

 

BESLUIT (EU) 2020/2061 VAN DE RAAD

van 7 december 2020

betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in het Handelscomité dat is opgericht krachtens de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Stille Oceaanstaten, anderzijds, met betrekking tot de vaststelling van het reglement van orde van het Handelscomité en het reglement van orde van de speciale comités

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, lid 4, eerste alinea, in samenhang met artikel 218, lid 9,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Op 30 juli 2009 heeft de Unie een tussentijdse partnerschapsovereenkomst ondertekend tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Stille Oceaanstaten, anderzijds (1), (de “overeenkomst”), die een kader vaststelt voor een economische partnerschapsovereenkomst. De overeenkomst wordt sinds 20 december 2009 door Papoea-Nieuw-Guinea, sinds 28 juli 2014 door Fiji, sinds 31 december 2018 door Samoa en sinds 17 mei 2020 door de Salomonseilanden voorlopig toegepast.

 

(2)

Bij artikel 68 van de overeenkomst wordt een Handelscomité (het “Handelscomité EU-Stille Oceaan”) opgericht dat alle aangelegenheden moet behandelen die voor de tenuitvoerlegging van deze overeenkomst noodzakelijk zijn.

 

(3)

Op grond van artikel 68 van de overeenkomst moet het Handelscomité EU-Stille Oceaan zijn reglement van orde vaststellen en kan het speciale comités oprichten waaraan het specifieke uitvoerende beslissingsbevoegdheden zal delegeren, zoals bepaald in de desbetreffende bepalingen van de overeenkomst.

 

(4)

Het Handelscomité EU-Stille Oceaan zal tijdens zijn achtste vergadering zijn reglement van orde en dat van de speciale comités vaststellen.

 

(5)

De Unie moet het standpunt bepalen dat moet worden ingenomen in het Handelscomité EU-Stille Oceaan aangaande de vaststelling van die reglementen van orde,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het namens de Unie in de achtste vergadering van het Handelscomité dat is opgericht uit hoofde van de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Stille Oceaanstaten, anderzijds, in te nemen standpunt met betrekking tot de vaststelling van het reglement van orde van het Handelscomité EU-Stille Oceaan en van de speciale comités wordt gebaseerd op het ontwerpbesluit van het Handelscomité EU-Stille Oceaan (2).

Artikel 2

Het besluit van het Handelscomité EU-Stille Oceaan wordt na de vaststelling ervan bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 7 december 2020.

Voor de Raad

De voorzitter

  • J. 
    BORRELL FONTELLES
 

  • (2) 
    Zie document ST 11960/20 op http://register.consilium.europa.eu
 


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.