Verordening 2020/2172 - Wijziging van Verordening 1215/2009 tot vaststelling van uitzonderlijke handelsmaatregelen ten behoeve van de landen en gebieden die deelnemen aan of verbonden zijn met het stabilisatie- en associatieproces van de EU

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening was geldig van 22 december 2020 tot 25 maart 2024.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EU) 2020/2172 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2020 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1215/2009 van de Raad tot vaststelling van uitzonderlijke handelsmaatregelen ten behoeve van de landen en gebieden die deelnemen aan of verbonden zijn met het stabilisatie- en associatieproces van de Europese Unie

officiële Engelstalige titel

Regulation (EU) 2020/2172 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2020 amending Council Regulation (EC) No 1215/2009 introducing exceptional trade measures for countries and territories participating in or linked to the European Union’s Stabilisation and Association process
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 2020/2172
Origineel voorstel COM(2020)135 NLEN
Celex-nummer i 32020R2172

3.

Key dates

Document 16-12-2020; datum van ondertekening
Bekendmaking in Publicatieblad 21-12-2020; PB L 432 p. 7-11
Ondertekening 16-12-2020
Inwerkingtreding 22-12-2020; in werking datum publicatie +1 zie art 2
Einde geldigheid 25-03-2024; stilzwijgende opheffing door 32024R0823

4.

Wettekst

21.12.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 432/7

 

VERORDENING (EU) 2020/2172 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 16 december 2020

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1215/2009 van de Raad tot vaststelling van uitzonderlijke handelsmaatregelen ten behoeve van de landen en gebieden die deelnemen aan of verbonden zijn met het stabilisatie- en associatieproces van de Europese Unie

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, lid 2,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure (1),

Overwegende hetgeen volgt:

 

1)

Verordening (EG) nr. 1215/2009 (2) van de Raad voorzag in onbeperkte rechtenvrije toegang tot de markt van de Unie voor bijna alle producten van oorsprong van de deelnemers aan het stabilisatie- en associatieproces voor zover en totdat bilaterale overeenkomsten met die begunstigde partijen waren gesloten.

 

2)

Er zijn nu stabilisatie- en associatieovereenkomsten gesloten met alle zes begunstigde partijen. De stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en Kosovo (*), anderzijds, is de laatste van de reeks gesloten overeenkomsten en is op 1 april 2016 in werking getreden.

 

3)

Bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1464 (3) van de Commissie is Verordening (EG) nr. 1215/2009 in die zin gewijzigd dat de aan Kosovo toegekende bilaterale preferenties zijn ingetrokken, maar tegelijkertijd de unilaterale preferenties in stand worden gehouden die aan alle begunstigde partijen van de Westelijke Balkan zijn verleend in de vorm van de opschorting van alle rechten voor producten die vallen onder de hoofdstukken 7 en 8 van de gecombineerde nomenclatuur en hun toegang tot het algemene tariefcontingent voor wijn van 30 000 hl.

 

4)

Gezien de verschillen in reikwijdte van de tariefliberalisering waarin voorzien wordt door de regelingen van de stabilisatie- en associatieovereenkomsten tussen de Unie en alle deelnemers aan het stabilisatie- en associatieproces, enerzijds, en de in het kader van Verordening (EG) nr. 1215/2009 toegekende preferenties, anderzijds, is het dienstig de toepassingsperiode van Verordening (EG) nr. 1215/2009 te verlengen tot en met 31 december 2025.

 

5)

De verlenging van de geldigheidsduur van Verordening (EG) nr. 1215/2009 wordt beschouwd als een passende garantie voor de grotere betrokkenheid bij en inzet van de Unie voor de handelsintegratie van de Westelijke Balkan. Het huidige systeem van autonome handelsmaatregelen blijft een waardevolle steun voor de economieën van de partners van de Westelijke Balkan.

 

6)

Bovendien moet de benaming van twee begunstigde partijen worden aangepast aan de recentst overeengekomen terminologie.

 

7)

Verordening (EG) nr. 1215/2009 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 1215/2009 wordt als volgt gewijzigd:

 

1)

De artikelen 1 en 2 worden vervangen door:

“Artikel 1

Preferentiële regelingen

  • 1. 
    Voor producten van oorsprong uit Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kosovo (*), Montenegro, Noord-Macedonië en Servië (de “begunstigde partijen”) die onder de hoofdstukken 7 en 8 van de gecombineerde nomenclatuur vallen, gelden bij invoer in de Unie geen kwantitatieve beperkingen of maatregelen van gelijke werking noch douanerechten en heffingen van gelijke werking.
  • 2. 
    Producten van oorsprong uit de begunstigde partijen blijven onder de bepalingen van deze verordening vallen wanneer dat daarin wordt vermeld. Deze producten genieten tevens...

Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.