Definitieve vaststelling (EU, Euratom) 2021/417 van de algemene begroting van de EU voor het begrotingsjaar 2021

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze vaststelling begroting EU was geldig van 1 januari 2021 tot 31 december 2021.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Definitieve vaststelling (EU, Euratom) 2021/417 van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021

officiële Engelstalige titel

Definitive adoption (EU, Euratom) 2021/417 of the European Union’s general budget for the financial year 2021
 
Rechtsinstrument Vaststelling begroting EU
Origineel voorstel COM(2020)836 NLEN
Celex-nummer i 32021B0417

3.

Key dates

Document 18-12-2020; Datum goedkeuring
Bekendmaking in Publicatieblad 17-03-2021; PB L 93 p. 1-2286
Ondertekening 18-12-2020; Brussel
Inwerkingtreding 01-01-2021; in werking begrotingsjaar 2021
Einde geldigheid 31-12-2021; begrotingsjaar 2021

4.

Wettekst

17.3.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 93/1

 

DEFINITIEVE VASTSTELLING (EU, Euratom) 2021/417

van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021

DE VOORZITTER VAN HET EUROPEES PARLEMENT,

gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 314,

gezien het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 106 bis,

gezien Besluit 2014/335/EU, Euratom van de Raad van 26 mei 2014 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie (1),

gezien het ontwerpbesluit van de Raad betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie en tot intrekking van Besluit 2014/335/EU, Euratom,

gezien Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 (2),

gezien de verordening van de Raad tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027,

gezien het Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer, alsmede betreffende nieuwe eigen middelen, met inbegrip van een routekaart voor de invoering van nieuwe eigen middelen,

gezien het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021, goedgekeurd door de Commissie op 27 juli 2020,

gezien het standpunt inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021, vastgesteld door de Raad op 28 september 2020 en toegezonden aan het Europees Parlement op 1 oktober 2020,

gezien de resolutie van het Europees Parlement van 12 november 2020 over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021,

gezien de door het Europees Parlement op 12 november 2020 aangenomen amendementen op het ontwerp van algemene begroting,

gezien de brief van de voorzitter van de Raad waarin deze meedeelt dat de Raad niet alle door het Parlement aangenomen amendementen kan aanvaarden,

gezien nota van wijzigingen nr. 1/2021 bij het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021, ingediend door de Commissie op 13 november 2020,

gezien de brief van 16 november 2020 aan de voorzitter van de Raad waarmee het bemiddelingscomité bijeen wordt geroepen,

gezien het feit dat het bemiddelingscomité geen overeenstemming heeft bereikt over een gemeenschappelijk ontwerp binnen de termijn van 21 dagen als bedoeld in artikel 314, lid 6, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

gezien het tweede ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021, door de Commissie ingediend op 10 december 2020 overeenkomstig artikel 314, lid 8, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

gezien het standpunt inzake het tweede ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021, vastgesteld door de Raad op 14 december 2020 en op dezelfde dag toegezonden aan het Europees Parlement,

gezien de goedkeuring van het standpunt van de Raad door het Parlement op 18 december 2020,

gezien de artikelen 95 en 96 van het Reglement van het Europees Parlement,

CONSTATEERT:

Enig artikel

De procedure zoals vastgelegd in artikel 314 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is afgesloten en de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021 is definitief vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 18 december 2020.

De...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.