Besluit 2021/486 - Standpunt EU in de schriftelijke procedure door de deelnemers aan bijlage III Sectorovereenkomst inzake exportkredieten voor burgerluchtvaartuigen die is opgenomen in bijlage III bij de regeling inzake door de overheid gesteunde exportkredieten, ten aanzien van de gemeenschappelijke gedragslijn inzake tijdelijk uitstel van aflossing van de hoofdsom van de lening

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Dit besluit is op 23 maart 2021 gepubliceerd en is op 15 februari 2021 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Besluit (EU) 2021/486 van de Raad van 15 februari 2021 betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in de schriftelijke procedure door de deelnemers aan bijlage III Sectorovereenkomst inzake exportkredieten voor burgerluchtvaartuigen die is opgenomen in bijlage III bij de regeling inzake door de overheid gesteunde exportkredieten, ten aanzien van de gemeenschappelijke gedragslijn inzake tijdelijk uitstel van aflossing van de hoofdsom van de lening

officiële Engelstalige titel

Council Decision (EU) 2021/486 of 15 February 2021 on the position to be taken on behalf of the European Union in the written procedure by the Participants to the Sector Understanding on Export Credits for Civil Aircraft contained in Annex III to the Arrangement on Officially Supported Export Credits as regards the Common Line on the temporary deferral of loan principal repayment
 
Rechtsinstrument Besluit
Wetgevingsnummer Besluit 2021/486
Origineel voorstel COM(2020)847 NLEN
Celex-nummer i 32021D0486

3.

Key dates

Document 15-02-2021; Datum goedkeuring
Bekendmaking in Publicatieblad 23-03-2021; PB L 100 p. 11-12
Inwerkingtreding 15-02-2021; in werking datum document zie art 2 en 32021D0486R(01)
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

23.3.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 100/11

 

BESLUIT (EU) 2021/486 VAN DE RAAD

van 15 maart 2021

betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in de schriftelijke procedure door de deelnemers aan bijlage III Sectorovereenkomst inzake exportkredieten voor burgerluchtvaartuigen die is opgenomen in bijlage III bij de regeling inzake door de overheid gesteunde exportkredieten, ten aanzien van de gemeenschappelijke gedragslijn inzake tijdelijk uitstel van aflossing van de hoofdsom van de lening

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, lid 4, eerste alinea, juncto artikel 218, lid 9,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

De richtsnoeren in de regeling inzake door de overheid gesteunde exportkredieten, met inbegrip van de Sectorovereenkomst inzake exportkredieten voor burgerluchtvaartuigen (“Sectorovereenkomst voor luchtvaartuigen”) die is opgenomen in bijlage III ervan, zijn krachtens Verordening (EU) nr. 1233/2011 van het Europees Parlement en de Raad (1) in de Unie van toepassing.

 

(2)

Op grond van artikel 28 van de Sectorovereenkomst voor luchtvaartuigen dienen voorstellen voor een gemeenschappelijke gedragslijn bij het secretariaat van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling te worden ingediend.

 

(3)

De COVID-19-pandemie en de economische neergang die daardoor ontstond, hebben ernstige gevolgen voor de burgerluchtvaartsector, waarvan de activiteiten worden bedreigd door liquiditeitsproblemen op korte termijn van de vliegtuigexploitanten en kopers van nieuwe vliegtuigen en motoren. In het licht van van de huidige en zich ontwikkelende economische neergang en om de ernstige gevolgen daarvan te beperken, moet de Unie een gemeenschappelijke gedragslijn voorstellen inzake tijdelijk uitstel van aflossing van de hoofdsom van de lening voor kopers van nieuwe vliegtuigen en motoren (de “voorgestelde gemeenschappelijke gedragslijn”).

 

(4)

Overeenkomstig deel 4, afdeling 3, van de Sectorovereenkomst voor luchtvaartuigen moeten de deelnemers aan de Sectorovereenkomst voor luchtvaartuigen via een schriftelijke procedure een besluit nemen over de voorgestelde gemeenschappelijke gedragslijn.

 

(5)

De voorgestelde gemeenschappelijke gedragslijn zou kopers van nieuwe luchtvaartuigen zoals gedefinieerd in artikel 8, onder a), punt 1), van de Sectorovereenkomst voor luchtvaartuigen en kopers van reservemotoren en reserveonderdelen als gedefinieerd in artikel 20, onder a), b) en c), daarvan in staat stellen de terugbetaling van de hoofdsom van de lening tot twaalf maanden na de levering van de gekochte goederen of, indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan, tot 18 maanden na de levering van de gekochte goederen uit te stellen.

 

(6)

Het is passend het standpunt dat namens de Unie moet worden ingenomen ten aanzien van de voorgestelde gemeenschappelijke gedragslijn in de schriftelijke procedure door de deelnemers aan de Sectorovereenkomst voor luchtvaartuigen vast te stellen, aangezien, nadat over de voorgestelde gemeenschappelijke gedragslijn overeenstemming is bereikt, deze gedragslijn bindend zal zijn voor de Unie en beslissende invloed kan hebben op de inhoud van het recht van de Unie, namelijk Verordening (EU) nr. 1233/2011,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het namens de Unie in te nemen standpunt in de schriftelijke procedure door de deelnemers aan de Sectorovereenkomst inzake exportkredieten voor burgerluchtvaartuigen opgenomen in bijlage III bij de regeling inzake door de overheid gesteunde exportkredieten ten aanzien van de gemeenschappelijke gedragslijn inzake tijdelijk uitstel van aflossing van de hoofdsom van de lening wordt gebaseerd op het voorgestelde...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.