Erasmus+: meer dan 28 miljard euro ter ondersteuning van mobiliteit en leren voor iedereen, in de Europese Unie en elders

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op donderdag 25 maart 2021.

De Commissie heeft vandaag het eerste jaarlijkse werkprogramma van Erasmus+ 2021-2027 goedgekeurd. Met een budget van 26,2 miljard euro (vergeleken met 14,7 miljard euro voor 2014-2020) - aangevuld met ongeveer 2,2 miljard euro uit de externe instrumenten van de EU - zal het nieuwe en vernieuwde programma leermobiliteit en grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten financieren voor 10 miljoen Europeanen van alle leeftijden en achtergronden. Het programma wil nog inclusiever zijn en de groene en de digitale transitie ondersteunen overeenkomstig de mededeling over de Europese onderwijsruimte. Erasmus+ zal tijdens de pandemie ook de veerkracht van de onderwijs- en opleidingsstelsels ondersteunen.

Margaritis Schinas i, vicevoorzitter voor de bevordering van onze Europese levenswijze: “Ik ben blij dat het nieuwe Erasmus+-programma van start gaat, een van de grote verwezenlijkingen van de Europese Unie. Het programma zal honderdduizenden Europeanen en begunstigden uit de geassocieerde landen leermogelijkheden blijven bieden. Erasmus+ biedt de deelnemende Europeanen dankzij mobiliteit een verrijkende levenservaring en versterkt het wederzijds begrip, maar helpt ons ook onze ambities voor een rechtvaardiger en groener Europa verwezenlijken.”

Mariya Gabriel i, commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd: “Het feit dat de begroting van Erasmus+ voor de komende zeven jaar bijna verdubbeld is, bewijst hoe belangrijk onderwijs, een leven lang leren en jongeren in Europa zijn. Wat grootte, bereik en wereldwijde erkenning betreft, blijft Erasmus+ een uniek programma, waaraan 33 landen deelnemen en dat voor de rest van de wereld toegankelijk is via de internationale activiteiten ervan. Ik roep alle publieke en particuliere organisaties die op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugd en sport actief zijn, op de pas gepubliceerde oproepen tot het indienen van voorstellen te raadplegen en financiering aan te vragen. Dankzij Erasmus+ zullen we de Europese onderwijsruimte tot stand brengen.”

De goedkeuring van het jaarlijks werkprogramma effent de weg voor de eerste oproepen tot het indienen van voorstellen in het kader van het nieuwe Erasmus+, die vandaag worden gepubliceerd. Alle publieke en particuliere organisaties die actief zijn op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugd en sport, kunnen financiering aanvragen met de hulp van nationale agentschappen van Erasmus+ in alle EU-lidstaten en met het programma geassocieerde derde landen.

Het nieuwe Erasmus+-programma voorziet in studieperioden in het buitenland, stages, leerlingplaatsen en uitwisselingen van personeel op alle gebieden van onderwijs, opleiding, jeugd en sport. Het staat open voor scholieren, studenten in het hoger onderwijs en in beroepsonderwijs en -opleiding, lerende volwassenen, jeugdwerkers en sportcoaches.

70 % van het budget gaat naar mobiliteit, maar het nieuwe Erasmus+ investeert ook in grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten. Het gaat om projecten tussen instellingen voor hoger onderwijs (bijvoorbeeld het initiatief “Europese universiteiten”); scholen; instellingen voor lerarenopleiding (bijvoorbeeld Erasmus+ Teacher Academies); centra voor volwasseneneducatie; jeugd- en sportorganisaties; aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding (bijvoorbeeld kenniscentra voor beroepsopleiding); en andere actoren op het gebied van leren.

De belangrijkste kenmerken van het Erasmus+-programma 2021-2027 zijn:

  • Inclusief Erasmus+: biedt meer mogelijkheden voor kansarmen met uiteenlopende culturele, sociale en economische achtergronden en mensen in landelijke en afgelegen gebieden. Nieuw zijn onder meer individuele en klassenuitwisselingen voor scholieren en mobiliteit voor lerende volwassenen. Dankzij kleinschalige partnerschappen en vereenvoudigde subsidies kunnen kleinere organisaties (bijvoorbeeld scholen, jeugdverenigingen en sportclubs) gemakkelijker een aanvraag indienen. Het programma zal ook internationaler zijn en met derde landen samenwerken. Daarbij wordt op de successen van het vorige programma voortgebouwd met uitwisselingen en samenwerkingsprojecten wereldwijd, die nu ook worden verruimd tot de sportsector en de sector beroepsonderwijs en -opleiding.
  • Digitaal Erasmus+: de pandemie heeft duidelijk gemaakt dat de digitale transitie van de onderwijs- en opleidingsstelsels moet worden versneld. Erasmus+ zal de ontwikkeling van digitale vaardigheden ondersteunen overeenkomstig het actieplan voor digitaal onderwijs. Het programma zal via platformen als eTwinning, School Education Gateway en de Europese jongerensite digitale opleidingen en uitwisselingen van hoge kwaliteit bieden en stages in de digitale sector aanmoedigen. Dankzij nieuwe formats (bijvoorbeeld intensieve programma's blended leren) zullen korte perioden van fysieke mobiliteit in het buitenland aangevuld kunnen worden met online leren en teamwerk. De uitvoering van het programma zal verder worden gedigitaliseerd en vereenvoudigd dankzij de volledige uitrol van de Europese studentenpas.
  • Groen Erasmus+: in overeenstemming met de Europese Green Deal zal het programma deelnemers die van duurzame vervoermiddelen gebruikmaken, financieel stimuleren. Het programma zal ook in projecten ter bevordering van milieuvoorlichting investeren en uitwisselingen rond het thema bestrijding van de klimaatcrisis vergemakkelijken.
  • Erasmus+ voor jongeren: DiscoverEU wordt nu een integraal deel van Erasmus+ en biedt 18-jarigen de mogelijkheid om met een treinpas door Europa te reizen, van andere culturen te leren en Europese leeftijdsgenoten te ontmoeten. Erasmus+ zal ook steun verlenen voor uitwisselingen en samenwerking via nieuwe activiteiten ter bevordering van de jongerenparticipatie. Doel is jongeren bij het democratische leven te betrekken, het besef van gedeelde Europese waarden en grondrechten aan te scherpen en jongeren en besluitvormers op lokaal, nationaal en Europees niveau samen te brengen.

Bij de inspanningen van Erasmus+ ter bevordering van de veerkracht tijdens de pandemie zullen honderdduizenden scholen, instellingen voor hoger onderwijs, instellingen voor beroepsopleiding, leerkrachten, jongeren, jeugd- en sportorganisaties, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden worden betrokken. Mede dankzij het programma zal de kwaliteit en de relevantie van de onderwijs-, opleidings- en jeugdstelsels in heel Europa op nationaal, regionaal en lokaal niveau worden verbeterd.

Achtergrondinformatie

Dit emblematische programma, dat sinds 2014 - na een verruiming van de activiteiten - bekend staat als Erasmus+, is volgens de Europeanen de op twee na meest positieve verwezenlijking van de EU, net na vrij verkeer en vrede. De afgelopen drie decennia hebben meer dan 10 miljoen mensen in 33 landen (de EU plus IJsland, Liechtenstein, Noord-Macedonië, Noorwegen, Servië en Turkije) aan het programma deelgenomen. De internationale tak van Erasmus+ zal wereldwijd mobiliteit en samenwerking op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugd en sport bieden.

Meer informatie

Factsheet over het nieuwe Erasmus+ 2021-2027

Jaarlijks werkprogramma van Erasmus+ voor 2021: het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport

Oproepen tot het indienen van voorstellen voor Erasmus+ in 2021