Memorie van toelichting - Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 3 toegevoegd aan wetsvoorstel 35787 - Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt (tweede lezing) i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt; Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Document­datum 31-03-2021
Publicatie­datum 31-03-2021
Nummer KST357873
Kenmerk 35787, nr. 3
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2020-

2021

35 787

Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt

Nr. 3

MEMORIE VAN TOELICHTING

Met de bekendmaking van de wet van 17 juni 2020 (Stb. 2020, 215) is de eerste lezing van dit grondwetsvoorstel afgerond. De Grondwet schrijft voor dat na de bekendmaking van een dergelijke verklaringswet - en ontbinding van de Tweede Kamer - een tweede lezing van het grondwetsvoorstel plaatsvindt.

Voor de toelichting verwijzen wij naar de met betrekking tot de eerste lezing van het grondwetsvoorstel gewisselde stukken en de daarover in de beide kamers gevoerde beraadslagingen (Kamerstukken 35417, Kamerstukken II 2019/20, 35 419, nr. 9, alsmede Handelingen II 2019/2020, nr. 77, item 6, en Handelingen I 2019/2020, nr. 32, item 4).

Deze memorie van toelichting wordt ondertekend mede namens de Minister-President, Minister van Algemene Zaken.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.H. Ollongren

kst-35787-3 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 787, nr. 3


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.