Wat zijn de oplossingen voor bevolkingskrimp in de Europese regio's?

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP) i, gepubliceerd op donderdag 20 mei 2021.

Link naar de video: Wat zijn de oplossingen voor bevolkingskrimp?

Demografische veranderingen kunnen een grote uitdaging vormen voor de EU. Het Europees Parlement i heeft de oorzaken en mogelijke oplossingen rond deze kwestie onderzocht.

De bevolkingsdynamiek in de EU heeft gevolgen voor verschillende aspecten van het leven, zoals economische, culturele en sociale gevolgen, en het heeft effect op het milieu.

Hoewel de gevolgen van de COVID-19-crisis nog niet bekend zijn, zal de pandemie waarschijnlijk een aanzienlijke impact hebben op de geboorte- en sterftecijfers en op de migratiestromen in Europa.

Demografische trends in de EU

  • Bevolkingsafname in bepaalde regio's: Grote afname, vooral in Oost- en Zuid-Europa als gevolg van de combinatie van intra-EU-migratie vanuit deze gebieden en lage geboortecijfers.
  • Brain drain/gain: De regio's die arbeidskrachten'sturen, verliezen als gevolg van permanente immigratie vaardigheden en competenties naar ontvangende regio's..
  • Het verschil tussen stad en platteland: plattelandsgebieden nemen 44 procent van de oppervlakte van de Unie in, maar 78 procent van de Europese bevolking leeft in stedelijke gebieden.
  • Veroudering van de bevolking: vanwege hogere levensverwachting zal 30,3 procent van de bevolking naar verwachting 65 jaar of ouder zijn in 2070 (vergeleken met 20,3 procent in 2019).
  • Bevolkingskrimp: in 2015 beleefde de EU de eerste natuurlijke bevolkingskrimp (meer sterfgevallen dan geboorten); de bevolking zal naar verwachting op de lange termijn aanzienlijk afnemen

Regio's met een grote afname van de bevolking kunnen worden getroffen door slechtere sociale voorzieningen, zoals gezondheidszorg, vervoer, IT-verbindingen, onderwijs en werkgelegenheid.

Belangrijkste oorzaken van regionale demografische veranderingen

Onbevolkte regio's zijn vaak plattelands- of postindustriële gebieden met een laag inkomen en met weinig mogelijkheden om nieuwe bewoners aan te trekken. Het tekort aan jonge, geschoolde arbeidskrachten heeft verder een negatief effect op de vergrijzing, generatievernieuwing en landbouwontwikkeling.

Het vrije verkeer van werknemers is een van de vier vrijheden van de Europese Unie en de interne markt. Door de wereldwijde financiële crisis van 2008 zijn veel jongeren uit Zuid- en Oost-Europa naar Noordwest-Europa verhuisd. De COVID-19-crisis heeft deze trend waarschijnlijk versterkt. Verminderde economische activiteit en werkloosheid zullen naar verwachting leiden tot een nieuwe migratiegolf van jongeren zowel binnen als binnen de lidstaten.

Wat het Europees Parlement wil

Europarlementariërs willen dat de demografische uitdaging een prioriteit wordt voor de EU, in lijn met klimaatkwesties en de digitale transitie. Een gecoördineerde aanpak en integratie van principes zoals duurzaamheid en digitalisering in verschillende EU-beleidslijnen zullen helpen om de negatieve demografische trend om te buigen.

De lidstaten en lokale autoriteiten hebben een even belangrijke rol bij het reageren op demografische veranderingen. Als partners in de faciliteit voor herstel en veerkracht zijn zij het best geschikt om herstelplannen op te stellen voor de meest kwetsbare regio's.

Plattelandstoerisme kan ook een belangrijke rol spelen bij het aanpakken van de bevolkingskrimp door het scheppen van banen en de economische en demografische diversiteit in plattelandsgebieden.

De pandemie heeft laten zien dat de EU digitaal verdeeld is, met name voor ouderen en mensen die in minder ontwikkelde regio's wonen. Investeringen in de digitale sector kunnen leiden tot een overgang naar de digitale economie op voet van gelijkheid en een digitaal onderwijssysteem dat toegankelijk is voor alle burgers.

Het thuiswerken tijdens de COVID-19-crisis kan er juist toe leiden dat de trend wordt omgedraaid en dat jongeren in de gebieden kunnen blijven die ze anders zouden hebben verlaten.

Het aanpakken van demografische onevenwichtigheden versterkt de economie en de sociale en territoriale cohesie van de EU en is ook een manier om radicalisering tegen te gaan.

Lees meer

Productinformatie

REF.: 20210414STO02006