Brief Algemene Rekenkamer; Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2020

Deze brief is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 35830 XIII - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2020 i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2020; Brief Algemene Rekenkamer; Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Document­datum 19-05-2021
Publicatie­datum 19-05-2021
Nummer KST35830XIII2
Kenmerk 35830 XIII, nr. 2
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2020-

2021

35 830 XIII

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2020

Nr. 2

BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 mei 2021

Vandaag, Verantwoordingsdag 2021, publiceren wij ons verantwoordings-onderzoek over 2020. Hierbij bieden wij u de resultaten van ons onderzoek bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) aan, zoals vastgesteld op 10 mei 20211.

Ook dit jaar doen we dat in de vorm van een digitaal rapport per begrotingshoofdstuk dat kan worden geprint en dat ook goed leesbaar is op een computer- of tabletscherm. U kunt onze rapporten vinden op de website www.rekenkamer.nl/verantwoordingsonderzoek2020.

Naast de resultaten van ons departementaal onderzoek, publiceren wij vandaag de Staat van de rijksverantwoording 2020 (Kamerstuk 35 830, nr. 3). Dit rapport bevat onze verklaring van goedkeuring bij de rijksrekening 2020 en de rijkssaldibalans 2020. Het geeft een rijksbreed beeld van de resultaten van ons verantwoordingsonderzoek over het afgelopen jaar. U kunt dit rapport eveneens vinden op www.rekenkamer.nl/ verantwoordingsonderzoek2020

De rapportages over de andere 20 hoofdstukken en fondsen alsmede de rijksbrede rapportage Staat van de rijksverantwoording 2020 sturen wij u separaat toe.

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

kst-35830-XIII-2 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

Bij deze brief is een overzicht gevoegd van alle rapporten die wij publiceren op Verantwoordingsdag 2021 (Bijlage bij Kamerstuk 35 830 nr. 3).

Algemene Rekenkamer drs. A.P (Arno) Visser, president drs. C. (Cornelis) van der Werf, secretaris

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 830 XIII, nr. 2 2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.