Besluit 2021/820 - Strategische innovatieagenda van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) 2021-2027: Het innovatietalent en de innovatiecapaciteit van Europa stimuleren

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Dit besluit is op 28 mei 2021 gepubliceerd en is op 1 januari 2021 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Besluit (EU) 2021/820 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2021 betreffende de strategische innovatieagenda van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) 2021-2027: Het innovatietalent en de innovatiecapaciteit van Europa stimuleren, en tot intrekking van Besluit nr. 1312/2013/EU

officiële Engelstalige titel

Decision (EU) 2021/820 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2021 on the Strategic Innovation Agenda of the European Institute of Innovation and Technology (EIT) 2021-2027: Boosting the Innovation Talent and Capacity of Europe and repealing Decision No 1312/2013/EU
 
Rechtsinstrument Besluit
Wetgevingsnummer Besluit 2021/820
Origineel voorstel COM(2019)330 NLEN
Celex-nummer i 32021D0820

3.

Key dates

Document 20-05-2021; datum van ondertekening
Bekendmaking in Publicatieblad 28-05-2021; PB L 189 p. 91-118
Inwerkingtreding 01-01-2021; Toepassing zie art 4
28-05-2021; in werking datum publicatie zie art 4
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

28.5.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 189/91

 

BESLUIT (EU) 2021/820 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 20 mei 2021

betreffende de strategische innovatieagenda van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) 2021-2027: Het innovatietalent en de innovatiecapaciteit van Europa stimuleren, en tot intrekking van Besluit nr. 1312/2013/EU

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 173, lid 3,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (1),

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure (2),

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Verordening (EU) 2021/819 van het Europees Parlement en van de Raad (3), en met name artikel 4 daarvan, voorziet in de vaststelling van een strategische innovatieagenda (SIA).

 

(2)

De SIA moet de prioritaire gebieden en de strategie van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) vaststellen voor de betreffende periode van zeven jaar, overeenkomstig Verordening (EU) 2021/695 van het Europees Parlement en de Raad (4), moet de kernactiviteiten van het EIT vaststellen en een evaluatie bevatten van de verwachte sociale, economische en milieueffecten en de bewustmakingsactiviteiten van het EIT, alsook van zijn vermogen, vanuit innovatieoogpunt, de grootste meerwaarde te creëren. In de SIA moet rekening worden gehouden met de resultaten van de permanente monitoring en de periodieke, onafhankelijke evaluatie van het EIT.

 

(3)

De SIA moet rekening houden met de strategische planning van Horizon Europa — het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (Horizon Europa) dat is vastgesteld bij Verordening (EU) 2021/695, moet potentiële en geschikte synergieën en complementariteit tot stand brengen en stimuleren tussen EIT-activiteiten en andere relevante Unie-, nationale en regionale initiatieven, instrumenten en programma’s, en moet zorgen voor samenhang met de prioriteiten en verbintenissen van de Unie, met inbegrip van degene die werden genoemd in de mededelingen van de Commissie van 11 december 2019 over de Europese Green Deal, van 27 mei 2020 over de EU-begroting als drijvende kracht achter het herstelplan voor Europa, van 19 februari 2020 over een Europese datastrategie, van 10 maart 2020 over een kmo-strategie voor een duurzaam en digitaal Europa, en van 10 maart 2020 over een nieuwe industriestrategie voor Europa, en die prioriteiten en verbintenissen die betrekking hebben op het verwezenlijken van de strategische autonomie van Europa, met behoud van een open economie.

 

(4)

De SIA moet voorzien in een raming van de financiële behoeften en bronnen met het oog op de activiteiten van het EIT in de toekomst. De SIA moet tevens een indicatief financieel plan bevatten voor de periode van het desbetreffende meerjarig financieel kader (MFK).

 

(5)

Om de continuïteit van de activiteiten van het EIT en de kennis- en innovatiegemeenschappen (KIG’s) overeenkomstig de relevante bepalingen van Verordening (EU) 2021/695 te verzekeren, moet dit besluit met spoed in werking treden en met terugwerkende kracht van toepassing zijn vanaf 1 januari 2021.

 

(6)

Daar de doelstellingen van dit besluit niet voldoende door de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt, maar vanwege de omvang en het transnationale karakter beter door de Unie kunnen worden verwezenlijkt, kan de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat dit besluit niet verder dan nodig is om deze doelstellingen te...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.