Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Wijziging van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - Wijziging van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Dit verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 35850 - Voorjaarsnota 2021 en wetsvoorstel 35850 K - Wijziging begroting Defensiematerieel­begrotingsfonds 2021 (Voorjaarsnota) i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden; Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Wijziging van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Document­datum 24-06-2021
Publicatie­datum 24-06-2021
Nummer KST35850K3
Kenmerk 35850 K, nr. 3
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2020-

2021

35 850 K

Wijziging van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 3

VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vastgesteld 28 juni 2021

De vaste commissie voor Defensie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden.

De vragen zijn op 10 juni 2021 voorgelegd aan de Minister van Defensie. Bij brief van 23 juni 2021 zijn ze door de Minister van Defensie beantwoord.

Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.

De fungerend voorzitter van de commissie,

 • A. 
  de Vries

Adjunct-griffier van de commissie,

Mittendorff

kst-35850-K-3 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

 • 1. 
  Waarom loopt de kasschuif voor de Tijdelijke Toelage Loongebouw over het defensiematerieelbegrotingsfonds?

Het kasritme van het beschikbare budget en de uitgaven voor de verlenging van de Tijdelijke Toelage Loongebouw (TTL) loopt niet synchroon, waardoor er een budgettaire schuif benodigd was. Door een tegengestelde budgettaire schuif te verwerken in het defensiematerieelbe-grotingsfonds (DMF), is de dekking in de juiste jaren gezet. Concreet zijn in 2021 middelen overgeheveld uit het DMF naar de defensiebegroting en in 2025, 2034 en 2035 zijn deze weer toegevoegd aan het DMF. De kasschuif over het DMF is louter een technische exercitie.

 • 2. 
  Vanuit 2020 is 71,8 miljoen euro aan projecten in voorbereiding doorgeschoven naar 2021. Het gaat hier bijvoorbeeld om diverse optronica projecten en het «Beleidskader Inzetvoorraden (BKI) reparatie overige assortimenten». Om welke projecten gaat het nog meer?

De € 71,8 miljoen aan projecten in voorbereiding die zijn doorgeschoven naar 2021 beslaan vooral wijzigingen in de diverse optronica projecten (€ 31,6 miljoen) en in het «Beleidskader Inzetvoorraden reparatie overige assortimenten» (€ 12,4 miljoen). Andere wijzigingen (variërend tussen € 500.000 en € 2,7 miljoen) betreffen de financiële bijdrage van Defensie aan de Search en Rescue Helikopter, de vervanging van de Klein Kaliber Wapens simulator, duurzame mobiliteit en de Initiële Counter-Unmanned Aircraft Systems.

 • 3. 
  Waarom neemt het budget voor de verwerving van defensie-breed materiaal toe met 218 miljoen euro in 2022?

Het Defensie Lifecycle Plan (DLP) wordt tweemaal per jaar geactualiseerd. Hierbij wordt de fasering van de uitgaven aangepast aan de meest actuele inzichten, waardoor verschuivingen tussen de jaren ontstaan (in het geval van de eerste suppletoire begroting 2021 wordt € 218 miljoen naar 2022 geschoven). Deze schuiven hebben geen gevolg voor de hoogte van het projectbudget, maar betreffen slechts de fasering van de kasuitgaven. De verplichtingen hiervoor zijn wel reeds vastgelegd. De aanpassingen in de kasuitgaven per jaar bestaan dan ook uit een veelheid van projecten en kan niet aan één of enkele projecten worden toegeschreven.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 850 K, nr. 3 2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.