Verklaring van de Europese Commissie over het oordeel van het Poolse Constitutionele Hof van 14 juli

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op donderdag 15 juli 2021, 13:00.

De Commissie is zeer verontrust over het oordeel van het Poolse Constitutionele Hof, dat heeft verklaard dat de voorlopige maatregelen van het Hof van Justitie van de Europese Unie betreffende de werking van de rechterlijke macht strijdig zijn met de Poolse grondwet. Dit oordeel bevestigt onze bezorgdheid over de rechtsstaat in Polen.

De Commissie is in dit verband altijd zeer duidelijk geweest, en bevestigt nogmaals:

  • het Unierecht heeft voorrang op het nationale recht; en
  • alle uitspraken van het Europees Hof van Justitie i, inclusief beschikkingen houdende voorlopige maatregelen, zijn bindend voor alle autoriteiten en alle nationale rechters van de lidstaten.

De rechten van de burgers en bedrijven van de EU moeten in alle lidstaten op dezelfde wijze worden beschermd.

De Europese Commissie i verlangt dat Polen waarborgt dat alle uitspraken van het Europees Hof van Justitie volledig en correct ten uitvoer worden gelegd. Dit omvat ook de beschikking van het Hof van gisteren waarbij Polen een voorlopige maatregel is opgelegd om de toepassing van sommige bepalingen van de wet van december 2019 inzake de rechterlijke macht, inclusief de werking van de tuchtkamer van het Hooggerechtshof, onmiddellijk op te schorten.

De Commissie zal niet aarzelen gebruik te maken van haar bevoegdheden krachtens de Verdragen om de eenvormige toepassing en de integriteit van het Unierecht te beschermen.