Besluit 2021/972 - Standpunt EU in de Algemene Raad van de Wereldhandelsorganisatie over het verzoek van de EU om verlenging van de WTO-ontheffing op basis waarvan autonome handelspreferenties ten aanzien van de Westelijke Balkan zijn toegestaan

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Dit besluit is op 17 juni 2021 gepubliceerd en is op 14 juni 2021 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Besluit (EU) 2021/972 van de Raad van 14 juni 2021 betreffende het namens de Europese Unie in de Algemene Raad van de Wereldhandelsorganisatie in te nemen standpunt over het verzoek van de Europese Unie om verlenging van de WTO-ontheffing op basis waarvan autonome handelspreferenties ten aanzien van de Westelijke Balkan zijn toegestaan

officiële Engelstalige titel

Council Decision (EU) 2021/972 of 14 June 2021 on the position to be taken on behalf of the European Union within the General Council of the World Trade Organization on the European Union request for an extension of the WTO waiver permitting autonomous trade preferences to the Western Balkans
 
Rechtsinstrument Besluit
Wetgevingsnummer Besluit 2021/972
Origineel voorstel COM(2021)237 NLEN
Celex-nummer i 32021D0972

3.

Key dates

Document 14-06-2021; Datum goedkeuring
Bekendmaking in Publicatieblad 17-06-2021; PB L 214 p. 66-67
Inwerkingtreding 14-06-2021; in werking datum document zie art 2
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

17.6.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 214/66

 

BESLUIT (EU) 2021/972 VAN DE RAAD

van 14 juni 2021

betreffende het namens de Europese Unie in de Algemene Raad van de Wereldhandelsorganisatie in te nemen standpunt over het verzoek van de Europese Unie om verlenging van de WTO-ontheffing op basis waarvan autonome handelspreferenties ten aanzien van de Westelijke Balkan zijn toegestaan

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, lid 4, eerste alinea, in samenhang met artikel 218, lid 9,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Op grond van artikel II, lid 2, van de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (“WTO-overeenkomst”) vormen de overeenkomsten en bijbehorende juridische instrumenten opgenomen in de bijlagen 1, 2 en 3 (“multilaterale handelsovereenkomsten”) bij de WTO-overeenkomst, waaronder de Algemene Overeenkomst betreffende tarieven en handel 1994 (GATT 1994), een integrerend onderdeel van de WTO-overeenkomst, en zijn ze bindend voor alle leden van de Wereldhandelsorganisatie (“WTO”), met inbegrip van de Unie.

 

(2)

Op grond van artikel IV, lid 1, van de WTO-overeenkomst kan de WTO besluiten nemen over alle onder de multilaterale handelsovereenkomsten vallende aangelegenheden.

 

(3)

Overeenkomstig artikel IX, lid 3, van de WTO-overeenkomst kan de WTO in uitzonderlijke omstandigheden besluiten een lid te ontheffen van een door de WTO-overeenkomst of door een multilaterale handelsovereenkomst opgelegde verplichting.

 

(4)

De Unie werd voor het eerst op 8 december 2000 tot en met 31 december 2006 ontheven van haar verplichtingen uit hoofde van artikel I, lid 1, van de GATT 1994, en die ontheffing werd laatstelijk verlengd op 7 december 2016 tot en met 31 december 2021, voor zover nodig om de Unie in staat te stellen een preferentiële behandeling te verlenen aan in aanmerking komende producten van oorsprong uit de Westelijke Balkan (Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kosovo (*), Montenegro, Noord-Macedonië, en Servië).

 

(5)

Op 16 december 2020 is bij Verordening (EU) 2020/2172 van het Europees Parlement en de Raad (1) de geldigheidsduur van de autonome handelspreferenties ten aanzien van de Westelijke Balkan verder verlengd tot en met 31 december 2025.

 

(6)

Bij ontstentenis van een ontheffing van WTO-verplichtingen zou de toepassing door de Unie van autonome handelspreferenties ten aanzien van de Westelijke Balkan tot en met 31 december 2025 moeten worden uitgebreid tot alle andere WTO-leden.

 

(7)

Het verzoek tot verlenging van de ontheffing van WTO-verplichtingen uit hoofde van artikel I, lid 1, en artikel XIII van de GATT 1994 die autonome handelspreferenties ten aanzien van de Westelijke Balkan toestaat, is gerechtvaardigd gezien de aanhoudende moeilijke economische situatie in de regio en gezien het feit dat de preferentiële behandeling ten aanzien van in aanmerking komende producten die de Unie aan die landen toekent, bedoeld is om de economische ontwikkeling te bevorderen op een wijze die in overeenstemming is met de doelstellingen van de GATT 1994 en om geen belemmeringen voor de handel van andere WTO-leden te creëren.

 

(8)

Het is passend het standpunt te bepalen dat namens de Unie moet worden ingenomen in de Algemene Raad van de WTO, aangezien de verlenging van de WTO-ontheffing inzake autonome handelspreferenties die de Unie aan de Westelijke Balkan verleent, bindend zal zijn voor de leden van de WTO,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het standpunt dat namens de Europese Unie in de Algemene Raad van de Wereldhandelsorganisatie moet worden ingenomen, houdt in dat verzocht wordt om een verlenging van de bestaande...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.