Besluit 2021/1180 - Standpunt EU in de schriftelijke procedure door de deelnemers aan de regeling inzake door de overheid gesteunde exportkredieten over wijziging van de bepalingen inzake commerciële referentierentetarieven in die regeling

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Dit besluit is op 19 juli 2021 gepubliceerd en is op 13 juli 2021 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Besluit (EU) 2021/1180 van de Raad van 13 juli 2021 betreffende het namens de Europese Unie in de schriftelijke procedure door de deelnemers aan de regeling inzake door de overheid gesteunde exportkredieten in te nemen standpunt over de vaststelling van een besluit tot wijziging van de bepalingen inzake commerciële referentierentetarieven in die regeling

officiële Engelstalige titel

Council Decision (EU) 2021/1180 of 13 July 2021 on the position to be taken on behalf of the European Union in the written procedure by the Participants to the Arrangement on Officially Supported Export Credits as regards the adoption of a decision to amend the provisions on Commercial Interest Reference Rates of the Arrangement
 
Rechtsinstrument Besluit
Wetgevingsnummer Besluit 2021/1180
Origineel voorstel COM(2021)268 NLEN
Celex-nummer i 32021D1180

3.

Key dates

Document 13-07-2021; Datum goedkeuring
Bekendmaking in Publicatieblad 19-07-2021; PB L 256 p. 97-98
Inwerkingtreding 13-07-2021; in werking datum document zie art 2
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

19.7.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 256/97

 

BESLUIT (EU) 2021/1180 VAN DE RAAD

van 13 juli 2021

betreffende het namens de Europese Unie in de schriftelijke procedure door de deelnemers aan de regeling inzake door de overheid gesteunde exportkredieten in te nemen standpunt over de vaststelling van een besluit tot wijziging van de bepalingen inzake commerciële referentierentetarieven in die regeling

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, lid 4, eerste alinea, in samenhang met artikel 218, lid 9,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

De richtsnoeren van de regeling inzake door de overheid gesteunde exportkredieten (de “regeling”), die in het kader van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling is opgesteld, zijn in de Unie van toepassing krachtens Verordening (EU) nr. 1233/2011 van het Europees Parlement en de Raad (1).

 

(2)

Op grond van artikel 63 van de regeling moeten de deelnemers aan de regeling op gezette tijden het systeem voor de vaststelling van de commerciële referentierentetarieven (Commercial Interest Reference Rates — CIRR’s) evalueren om ervoor te zorgen dat de medegedeelde tarieven de marktvoorwaarden weerspiegelen en aan de doelstellingen beantwoorden waarvoor ze zijn vastgesteld. Die evaluaties moeten ook de marge omvatten die moet worden toegevoegd wanneer die rentetarieven worden toegepast.

 

(3)

De deelnemers moeten via een schriftelijke procedure een besluit nemen over een beoogd besluit tot wijziging van de in de bijlage XVI bij de regeling opgenomen bepalingen inzake CIRR’s.

 

(4)

Het beoogde besluit tot wijziging van de bepalingen inzake CIRR’s moet zorgen voor meer beleidscoherentie en harmonisatie van de kredietverleningspraktijken, waardoor het gelijke speelveld voor de deelnemers wordt verbeterd. Voorts moet dat besluit de vaste rentetarieven die worden aangeboden bij door de overheid gesteunde exportkrediettransacties dichter bij de marktrente brengen en ervoor zorgen dat die vaste rentetarieven beter worden aangepast aan de voorwaarden die op de particuliere financiële markt worden geboden. Een overgangsperiode van twee jaar moet de exportkredietinstellingen de tijd geven om de nieuwe richtsnoeren vast te stellen en mee te delen.

 

(5)

Aangezien het beoogde besluit tot wijziging van de bepalingen inzake CIRR’s krachtens artikel 2 van Verordening (EU) nr. 1233/2011 bindend zal zijn voor de Unie en een beslissende invloed zal kunnen hebben op de inhoud van het recht van de Unie, is het passend het standpunt te bepalen dat namens de Unie moet worden ingenomen over het door de deelnemers in de schriftelijke procedure vast te stellen besluit,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het standpunt dat namens de Unie moet worden ingenomen in de schriftelijke procedure door de deelnemers aan de regeling inzake door de overheid gesteunde exportkredieten over de vaststelling van een besluit tot wijziging van de bepalingen inzake commerciële referentierentetarieven, wordt gebaseerd op het ontwerpbesluit van de deerlnemers aan de regeling (2).

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 13 juli 2021.

Voor de Raad

De voorzitter

  • A. 
    ŠIRCELJ
 

  • (1) 
    Verordening (EU) nr. 1233/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 2011 betreffende de toepassing van bepaalde richtsnoeren op het gebied van door de overheid gesteunde exportkredieten en tot intrekking van de Beschikkingen 2001/76/EG en 2001/77/EG van de Raad (PB L 326 van 8.12.2011, blz. 45).
  • (2) 
    Zie document ST 10046/21 op http://register.consilium.europa.eu
 


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.