Verordening 2021/2085 - Oprichting van Gemeenschappelijke Ondernemingen in het kader van Horizon Europa

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening is op 30 november 2021 gepubliceerd en is op dezelfde dag in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EU) 2021/2085 van de Raad van 19 november 2021 voor de oprichting van Gemeenschappelijke Ondernemingen in het kader van Horizon Europa en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 219/2007, (EU) nr. 557/2014, (EU) nr. 558/2014, (EU) nr. 559/2014, (EU) nr. 560/2014, (EU) nr. 561/2014 en (EU) nr. 642/2014

officiële Engelstalige titel

Council Regulation (EU) 2021/2085 of 19 November 2021 establishing the Joint Undertakings under Horizon Europe and repealing Regulations (EC) No 219/2007, (EU) No 557/2014, (EU) No 558/2014, (EU) No 559/2014, (EU) No 560/2014, (EU) No 561/2014 and (EU) No 642/2014
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 2021/2085
Regdoc-nummer ST(2021)12156
Origineel voorstel COM(2021)87 NLEN
Celex-nummer i 32021R2085

3.

Key dates

Document 19-11-2021; Datum goedkeuring
Bekendmaking in Publicatieblad 30-11-2021; PB L 427 p. 17-119
Inwerkingtreding 30-11-2021; in werking datum publicatie zie art 175
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

30.11.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 427/17

 

VERORDENING (EU) 2021/2085 VAN DE RAAD

van 19 november 2021

voor de oprichting van Gemeenschappelijke Ondernemingen in het kader van Horizon Europa en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 219/2007, (EU) nr. 557/2014, (EU) nr. 558/2014, (EU) nr. 559/2014, (EU) nr. 560/2014, (EU) nr. 561/2014 en (EU) nr. 642/2014

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 187 en artikel 188, eerste alinea,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement (1),

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (2),

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Om een zo groot mogelijk effect van Uniefinanciering te bereiken en zo doeltreffend mogelijk bij te dragen tot de beleidsdoelstellingen van de Unie is bij Verordening (EU) 2021/695 van het Europees Parlement en de Raad (3) (de “verordening Horizon Europa”) een beleids- en rechtskader geschapen voor Europese partnerschappen met entiteiten uit de particuliere of de publieke sector. Deze Europese partnerschappen zijn een cruciale component van het beleid van Horizon-Europa — het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (“Horizon Europa”). Zij moeten werk maken van de prioriteiten van de Unie die in Horizon Europa zijn vastgelegd en duidelijke baten creëren voor de Unie en voor de burger. Deze doelstellingen kunnen beter in een partnerschap worden bereikt, op basis van een strategische visie die de partners delen en waartoe zij zich verbinden, dan door de Unie alleen.

 

(2)

Vooral Europese partnerschappen in de pijler “Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen” van Horizon Europa zijn belangrijk voor het bereiken van de strategische doelstellingen van de Unie, zoals het spoed zetten achter van de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen en het bespoedigen van de overgang naar een groen en een digitaal Europa. Ook moeten deze partnerschappen Europa helpen, de ongekende crisis veroorzaakt door de COVID-19-pandemie te boven te komen. Met Europese partnerschappen worden complexe uitdagingen aangepakt die over de grenzen heen reiken en een geïntegreerde aanpak vergen. Deze partnerschappen kunnen de transformationele, systematische en markttekortkomingen verhelpen die in de effectbeoordelingen bij deze verordening worden beschreven. In een partnerschap wordt een brede reeks van spelers uit waardeketens en ecosystemen samengebracht die zich toeleggen op een gemeenschappelijke visie welke vervolgens wordt omgezet in concrete routekaarten en een gecoördineerde uitvoering van de werkzaamheden. Ook kunnen met Europese partnerschappen krachten en middelen geconcentreerd worden op gemeenschappelijke prioriteiten om zo complexe uitdagingen aan te pakken.

 

(3)

Om zowel de prioriteiten als het effect van de te verrichten werkzaamheden handen en voeten te geven, moeten er Europese partnerschappen komen waarin belanghebbende partijen van overal in Europa de krachten bundelen: het bedrijfsleven, onderzoeksorganisaties, organen voor openbare dienstverlening op lokaal, regionaal, nationaal of internationaal niveau, en maatschappelijke organisaties zoals stichtingen die onderzoek en innovatie ondersteunen of uitvoeren. Het oprichten van Europese partnerschappen moet voorts een van de maatregelen zijn om de samenwerking tussen partners uit de particuliere of de publieke sector op internationaal niveau kracht bij te zetten. Het bundelen van onderzoeks- en innovatieprogramma’s en van grensoverschrijdende investeringen in onderzoek en innovatie draagt hiertoe bij. De baten hiervan zijn wederzijds en komen zowel burgers als bedrijven ten goede, terwijl de Unie via deze partnerschappen haar belangen op strategische gebieden kan veiligstellen.

 

(4)

De tussentijdse evaluatie van Horizon 2020 vastgesteld...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.