Verslag van een schriftelijk overleg Eerste Kamer uitgebracht over het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit energie vervoer - Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord

woensdag 15 december 2021

Bij wetsvoorstellen 34717 - Implementatie ILUC-Richtlijn (indirect land use change) en operationalisering van de reductieverplichting uit de Richtlijn brandstofkwaliteit en 35626 - Implementatie Richtlijn 2018/2001 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van Klimaatakkoord is een verslag van een schriftelijk overleg ondergebracht.